DĖL LAISVĖS GYNĖJO STATUSO SUTEIKIMOVilnius, 2024-01-20

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 7 metaiJo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui
Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai
ŽINIAI:
Jo Ekscelencijai Jungtinių Amerikos valstijų Prezidentui Joe Bidenui
Jos Ekscelencijai Europos Parlamento Pirmininkei Robertai Matsola
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pir
mininkei Daliai HenkeiLR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto
Pirmininkui Laurynui Kasčiūnui
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto Pirmininkei Irenai Haasei
LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos
Pirmininkei Paulei Kuzmickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėmsŽiniasklaidai

2024-01-13 Lietuvos Respublikos Seime vyko Sausio 13-osios – Laisvės gynėjųdienos minėjimo ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijos. Seimo Kovo 11-osios akto rūmuose ir gausybė žmonių per televiziją žiūrėjo šį iškilmingąminėjimą.LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen kalbėjo: „Minėdami Sausio13-ąją, visada prisiminsime, kad Laisvės keliu žengdami savo tikslą pasiekėmeir dėka tokių tarptautinių institucijų kaip Europos Parlamentas, irpastangomis tokių pasiaukojančių laisvės darbininmkų kaip Petras Plumpa, irdėka Laisvė gynėjų, ir savo gyvybes Sausio 13-ąją paaukojusių. Amžinapagarba jiems. Ačiū“.
Europos Parlamento Pirmininkė Roberta Matsola priimdama Laisvės premijąkalbėjo: „Norėjau būti čia šiandien, taip pat ir vakar vakare vykusiojelaužų uždegimo ceremonijoje tam, kad pabrėžčiau, ką ši diena reiškia visaiEuropai. Tie 14 sūnų ir dukra, kuriuos prisiminėme vakar, yra ne tikLietuvos didvyriai, jie yra ir Europos didvyriai, tai yra laisvės irdemokratijos simboliai. Jų atminimas gyvuoja ir yra prisimenamas uždeganttuos laužus, visi prisimename juos. Ponios ir ponai, šiandien EuroposParlamentas kartu su Jumis mini Laisvės gynėjų dieną Lietuvoje. 1990metais, kai Vilniuje vyko taiki antisovietionė eisena už laisvę, vienapirmųjų Lietuvos pusėn stojo Europos Parlamento delegacija. Po tragiškų1991 m sausio 13 d įvykių, tai yra prieš 33 metus, Europos Parlamentaspriėmė dar vieną rezoliuciją smerkiančią sovietų agresiją, kurios metu žuvo14 nekaltų beginklių civilių ir beveik 1 tūkst. žmonių buvo sužeisti prieTelevizijos bokšto ir Lietuvos radio ir televizijos pastato“.2023-10-04 rašėme Jums PRAŠYMĄ “Dėl Laisvės gynėjo statuso suteikimo(pridedame). Šis prašymas oficialiai pateko visiems adresatams. Pagal Seimeveikiančią tvarką galutinį sprendimą turėjo priimti Nacionalinis saugumo irgynybos komitetas. Seimo archyvuose yra įrašas: “2023-11-16pasikonsultavus su A. Pociumi, kuris yra Laisvės gynėjo teisinio statusoįstatymo iniciatorius siūlytina į raštą neatsakyti”. Susidaro nuomonė, kadA. Pociui suteikta teisė VISIŠKAI NEREAGUOTI Į VISUOMENĖS PRAŠYMĄ.Atkreipiame dėmesį, kad 2023-10-04 dienos laiške RAŠĖME: „Prašomegerbiamą Seimo Pirmininkę šį mūsų prašymą perduoti svarstyti LR SeimoNacionaliniam saugumo ir gynybos komitetui, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkoskomitetui, gal dar kitiems komitetams bei LR Seimo Laisvės kovų irvalstybės istorinės atminties komisijai ir kad komitetų ir komisijosnariai susirinkę svarstytų mūsų prašymą, išklausytų buvusį Kraštoapsaugos departamento generalinį direktorių Audrių Butkevičių, buvusįAukščiausiosios Tarybos gynimo štabo viršininką atsargos pulkininką JonąGečą, 2018 metų pradžioje suburtos Nevyriausybinių organizacijųvienijančių 1991-1992 metų Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sudarytąkomisiją Nepriklausomybės gynėjo statuso suteikimui narius ArnoldąBarysą, Audrių Demenių, Gasparą Genzbigelį, Leoną Kerosierių, ArnoldąKulikauskį, Rimvydą Mintautą ir kitų organizacijų aktyviai dalyvavusiųLietuvos gynyboje atstovus, tame tarpe ir Nepriklausomybės gynėjų sąjungosParlamento barikadų statytojų skyriaus pirmininką Stanislovą Žilinską.Paprašyti Prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės kanceliarijų, kad pateiktųkomitetams ir komisijai gautų visuomeninių organizacijų ir atskirųpiliečių prašymus dėl Laisvės gynėjo statuso suteikimo nestatutiniamsLietuvos gynėjams. Paprašyti, kad komitetų ir komisijos nariai išklausępaminėtų atstovų arba gavę jų raštišką paaiškinimą parengtų įstatymoprojektą dėl Laisvės gynėjo statuso suteikimo ir kad projektą pateiktųSeimo plenariniam posėdžiui svarstyti, kad mūsų PRAŠYME paminėtų grupiųnariams būtų suteiktas Laisvės gynėjo statusas.“ LABAI KEISTAS SPRENDIMAS –atsisakyti atsakyti. Net mažaraščiai žino, kad institucija per 20 darbodienų privalo atsakyti pareiškėjui – o čia A. Pociaus nurodymu galimanevykdyti įstatymo.Seniai yra žinoma konservatorių IR Lietuvos Sąjūdžio tarybos neapykantaLietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai, bet turbūt aukštaipakylietieji konservatoriai žino, kad daugelis Lietuvos Sąjūdžio Vilniausskyriaus tarybos narių yra dalyvavę ginant Lietuvą nuo sovietinėsagresijos, turi didžiulę gyvenimo patirtį ne tik gimtinėje bet ir gulaguoseagresijos, turi didžiulę gyvenimo patirtį ne tik gimtinėje bet ir gulaguose ir kai kurie turi valstybinius apdovanojimus. Lietuvos Sąjūdžio Vilniausskyriaus taryba prašo suteikti Laisvės gynėjo statusą 14-ai sovietųnužudytų, apie 1000 sužeistųjų ir aktyviems nestatutiniams Lietuvosgynėjams. PRISIMINKIME, kad 2023-07-12 JAV Prezidentas Joe Bidenas kalbėjoVilniaus universitete: „Būtent Baltijos kelias, o ne Berlyno siena tapoEuropos ateities simboliu. Jūs iškovojote savo Nepriklausomybę ir, kaisovietai norėjo ją iš Jūsų atimti, Jūs pasakėte: „Ne! To niekada nebus“.1991 metais, Sausio 13-ąją, Jūs vieningai gynėte savo televizijos bokštą.Jūs gynėte savo Laisvę. Už savo laisvę 14 didvyrių paaukojo savo gyvybesir tai įrodė, kad niekas negali užgesinti šitos šalies Laisvės liepsnos.Telaimina Jus Dievas ir teapsaugo Jūsų Laisvę“.ATKREIPKIME DĖMESĮ, kad didžiųjų pasaulio galybių vadovai JAV Prezidentas Joe Bidenas ir Europos Parlamento Pirmininkė Roberta Matsola savo kalboseAUKŠČIAUSIAI IŠRYŠKINO KETURIOLIKOS SOVIETŲ NUŽUDYTŲJŲ DIDVYRIŠKUMĄ IR JŲPASAULINĮ PRIPAŽINIMĄ. PARADOKSAS – tačiau Lietuvą valdantieji pagalgenerolo leitenento A. Pociaus iniciatyvas ir pageidavimus priėmė įstatymątik buvusiems statutiniams pareigūnams suteikti Laisvės gynėjo statusą.MANYTINA, kad konservatoriai su generolu leitenantu A. Pociumi turėtųįsiklausyti į Joe Badeno ir Robertos Matsolos pagarbą Lietuvos Laisvėsgynėjams ir KARŽYGIŲ ŽYGDARBIAMS. Dar kartą primenu R. Matsolos pasisakymodalį: „ … Jie yra ne tik Lietuvos didvyriai, jie yra Europos didvyriai… beveik 1 tūkst. žmonių buvo sužeista prie televizijos bokšto irtelevizijos pastato“.Didžiai gerbiamieji prašome įsiskaitykite į mūsų ir kitų organizacijų DUMETUS prašymuose išdėstytus motyvus, pageidavimus, bei aukščiau paminėtusJ. Badeno ir R. Matsolos ATSILIEPIMUS. Todėl prašome Laisvės gynėjo teisinįstatusą suteikti ir sovietų nužudytiems Lietuvos gynėjams LoretaiAsanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, ViduiMaciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui,Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, AlvyduiKanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, VytautuiVaitkui, apie 1000 sužeistųjų prie Televizijos bokšto ir prie Radijo irtelevizijos komiteto ir gynusius svarbius objektus, budėjusiems prieParlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams,žaliaraiščiams, sąjūdininkams, žiniasklaidos atstovams, atidavusiemsginklus.PRAŠOME NERŪŠIUOTI SOVIETŲ NUŽUDYTŲ IR SUŽEISTŲ LIETUVOS GYNĖJŲ.ARBA PATEIKITE TVIRTUS ARGUMENTUS, KAD JIE NENUSIPELNO LAISVĖS GYNĖJOSTATUSO.Pagarbiai,Leonas Kerosierius, Parlamento gynėjas, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaustarybos pirmininkasTel. 8674 38465, el .p. leonaslabora@gmail.com PRIEDASIki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 7 metaiJo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui BačkiuiJo Eminencijai Kardinolui Sigitui TamkevičiuiJo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui GrušuiJo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui NausėdaiLR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-NielsenLR Ministrei Pirmininkei Ingridai ŠimonyteiPasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai HenkeiLR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetoPirmininkui Laurynui KasčiūnuiLR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto Pirmininkei Irenai HaaseiLR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijosPirmininkei Paulei KuzmickieneiLR Seimo nariamsPasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariamsLietuvos žmonėms Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S DĖL LAISVĖS GYNĖJO STATUSO SUTEIKIMO Vilnius, 2023-10-042021 m. birželio 10 d Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Laisvės gynėjoteisinio statuso įstatymą Nr. XIV-389, kurio antrame punkte nurodyta, kadLaisvės gynėjų grupės yra:1) kariai savanoriai;2) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriauspareigūnai;3) Valstybės saugumo departamento pareigūnai;4) Muitinės departamento pareigūnai;5) policijos pareigūnai;6) šauliai.Mes didžiuojamės, kad daugeliui šių grupių atstovams jau suteikti Laisvėsgynėjų statusai. GARBĖ JIEMS.Džiaugiamės, kad 2023 įregistruoti įstatymų projektai, kuriais siūlomasuteikti Laisvės gynėjo statusą Valstybės kontrolės ir Prokuratūrospareigūnams.ATKREIPIAME DĖMESĮ. kad Lietuvos gynėjų sugrupavimas į 6 grupes nuo patįstatymo paskelbimo iškėlė daug klausimų ir daugybės Lietuvos gynėjųpergyvenimų dėl įvertinimo ir parodė Seimo narių ir teisės žinovųužsiangažavimą ir susipainiojimą įstatymų labirinte ir krikščioniškojemoralėje. Turbūt niekas pasaulyje nesupras LR Seimo 2021-06-10 priimtoįstatymo Dėl Laisvės gynėjo statuso TEISĖKŪROS SUBTILYBIŲ kai sovietųnužudyti pasieniečiai gali gauti Laisvėsgynėjo statusą, o sovietųnužudytieji prie Televizijos bokšto negali gauti Laisvės gynėjo statuso.Dar daugiau klausimų ir neapykantos sukelia įstatymdavių aiškinimai, kad nestatutiniams anksčiau buvo skirti valstybiniai apdovanojimai,invalidumo pensijos, už valdiškus pinigus laidojama. Visiems žinoma, kad irstatutiniai pareigūnai anksčiau panašiai buvo pagerbiami ir materialiaipaskatinti. Įdomu tai, kad kai kurie Seimo nariai balsavę užįstatymą atsisako inresantams paaiškinti.ĮSTATYMO PREAMBULĖJE RAŠOMA:Lietuvos Respublikos Seimas,vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis, kad „Tautair kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievartakėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą,konstitucinę santvarką“, kad „Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienioginkluoto užpuolimo – kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė irpareiga“; konstatuodamas, kad:Okupantų mėginimas 1991 m. sausio 11–13 d. įvykdyti karinį valstybinįperversmą baigėsi nesėkmingai; dėl okupantų vykdytos agresijos ginkluotosovietų užpuolimo metu prie Televizijos bokšto bei Televizijos ir radijokomiteto žuvo 13 asmenų, apie 600 asmenų buvo sužeisti ir traumuoti, prieSpaudos rūmų 1991 m. sausio 11 d. sunkiai sužeistas Spaudos rūmų gynėjas;Nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1991 m. sau

sio 13 d. Lietuvos Respublikosvalstybės gynyba rėmėsi individualiu gynybos principu, kai, nesantvalstybės gynimo tarybos ar atitinkamos institucijos, nesant nuostatų dėlkaro padėties ar mobilizacijos paskelbimo, piliečiai įvairiomis nesmurtiniopasipriešinimo formomis priešinosi agresyviems SSRS ekonominiams irkariniams veiksmams;ATKREIPIAME DĖMESĮ kad Konstitucinė nuostata, kad „Lietuvos valstybėsgynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo – kiekvieno Lietuvos Respublikospiliečio teisė ir pareiga“ AIŠKIAI IR NEDVIPRASMIŠKAI AIŠKINA, kad Lietuvospiliečiai gynė objektus ir kai kurie nukentėjo.
Lietuvos žmonės nuo pat sovietinės agresijos pradžios, nesant ir niekamnežinant Seimo, Vyriausybės įstatymų, įsakymų, potvarkių ar rekomendacijųsavo valia pasitardami su šeimos nariais, giminėmis ir artimaisiais ėmėsiLietuvos gynybos veiksmų. Todėl masiškai žmonės rinkosi prie svarbiausiųobjektų ir ypatingai prie televizijos bokšto, Lietuvos televizijos irradijo komiteto, Parlamento, Sitkūnų radijo stoties ir kitur.
PAŽYMĖTINA, kad prie šių objektų rinkosi dešimtys tūkstančių žmonių, kaituo tarpu įstatyme paminėtų statutinių pareigūnų buvo ženkliai žymiaimažiau, o kai kur visiškai nebuvo.
VISI ŽINO, kad civiliai žmonės, gynę valstybinius objektus, nė su kuonesudarinėjo sutarčių, nuo nieko negavo įpareigojimų ir pavedimų, nes SAVOINICIATYVA, GERBDAMI TĖVYNĘ, VALSTYBĘ IR BAŽNYČIĄ AUKOJOSI TĖVYNEI.Žinoma, kad jie nepriiminėjo ir nesudarinėjo jokios juridinės priesaikos.Tačiau atvykimas į objektą karo grėsmių akivaizdoje jau yra žmogausįsipareigojimas ir turėtų būti suprastas kaip priesaika įsipareigojimuiįvykdyti. Be juridinės priesaikos prie Televizojos bokšto buvo nužudyti 14Lietuvos gynėjų, apie1 000 buvo sužeista, daugybė patyrė žlugdantį agresijos poveikį, patyrėmaterialinių nuostolių. Tačiau įstatymo rengėjai ir balsavę už jį numatėteisinį statusą suteikti tik ŠEŠIOMS statutinių pareigūnų grupėms.Pergalės pamatai prieš rusiškuosius agresorius buvo padėti prie Televizijosbokšto ir prie Televizijos ir radijo komiteto ir galutinai pergalė buvopasiekta kai Lietuvos gynėjai gyvaja grandine apjuosė Parlamentą.2023-07-12 JAV Prezidentas Joe Bidenas kalbėjo Vilniaus universitete:„Būtent Baltijos kelias, o ne Berlyno siena tapo Europos ateities simboliu.Jūs iškovojote savo Nepriklausomybę ir, kai sovietai norėjo ją iš Jūsųatimti, Jūs pasakėte: „Ne! To niekada nebus“. 1991 metais, Sausio 13-ąją,Jūs vieningai gynėte savo televizijos bokštą. Jūs gynėte savo Laisvę. Užsavo laisvę 14 didvyrių paaukojo savo gyvybę ir tai įrodė, kad niekasnegali užgesinti šitos šalies Laisvės liepsnos. Telaimina Jus Dievas irteapsaugo Jūsų

Laisvę“. ATKREIPKITE DĖMESĮ, kad JAV Prezidentas ypatingąLaisvę“. ATKREIPKITE DĖMESĮ, kad JAV Prezidentas ypatingądėmesį skyrė sovietų nužudytiems prie televizijos bokšto. Tai reiškia, kaddidžiausios šlovės nusipelnė sovietų nužudyti Laisvės gynėjai. PARADOKSAS -tačiau Lietuvą valdantieji pagal generolo leitenento A. Pociaus iniciatyvasir pageidavimus priėmė įstatymą tik buvusiems statutiniams pareigūnamssuteikti Laisvės gynėjo statusą.Žmonės, ėję ginti Tėvynę, įspėdavo vadovus, bendradarbius. Nė vienam jųnebuvo įrašyta pravaikšta ir buvo apmokėta kaip darbo diena. Barikadųstatytojas autokranininkas Virginijus Baužys atsiminimuose rašė: “Kelionėslape derėjo parašyti SIUNČIAMAS GINTI TĖVYNĖS” Gal apie tai turėjosusimąstyti ĮSTATYMDAVIAI ir ypatingai A. Pocius. Daugelis Tėvynės gynėjųyra sunerimę ir jaučiasi nepagerbti.SUSIDARO NUOMONĖ, KAD SUTEIKUS Laisvės gynėjo statusą nužudytiems irsužeistiems prie Televizijos bokšto, gydytojams ir medicinos darbuotojamsgydžiusiems ir dar dabar gydantiems Televizijos bokšto gynėjus, barikadųstatytojams, prisiekusiems ir budėjusiems Parlamente nestatutiniamspareigūnams, kunigui Robertui Grigui, žurnalistams Eglei Bučelytei,Andriui Petrulevičiui, Albinui Kentrai ir kitiems gali kai kuriemsseimūnams, teisininkams ar valstybės pareigūnams ištikti širdies smūgisarba dar daugiau.Daugybė Lietuvos gynėjų daugybę kartų kreipėsi į aukščiausias Lietuvosinstitucijas prašydami, kad būtų papildytas įstatymas suteikti Laisvėsgynėjo statusą sovietų nužudytiems Lietuvos gynėjams LoretaiAsanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, ViduiMaciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui,Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, AlvyduiKanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, VytautuiVaitkui, apie 1000 sužeistųjų prie Televizijos bokšto ir prie Radijo irtelevizijos komiteto ir gynusius svarbius objektus, budėjusiems prieParlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams,žaliaraiščiams, sąjūdininkams, žiniasklaidos atstovams, atidavusiemsginklus.Prašome gerbiamą Seimo Pirmininkę šį mūsų prašymą perduoti svarstyti LRSeimo Nacionaliniam saugumo ir gynybos komitetui, LR Seimo Teisės irteisėtvarkos komitetui, gal dar kitiems komitetams bei LR Seimo Laisvėskovų ir valstybės istorinės atminties komisijai ir kad komitetų irkomisijos nariai susirinkę svarstytų mūsų prašymą, išklausytų buvusįKrašto apsaugos departamento generalinį direktorių Audrių Butkevičių,buvusį Aukščiausiosios Tarybos gynimo štabo viršininką atsargos pulkininkąJoną Gečą, 2018 metų pradžioje suburtos Nevyriausybinių organizacijųvienijančių 1991-1992 metų Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sudarytąkomisiją Nepriklausomybės gynėjo statuso suteikimui narius ArnoldąBarysą, Audrių Demenių, Gasparą Genzbigelį, Leoną Kerosierių, ArnoldąKulikauskį, Rimvydą Mintautą ir kitų organizacijų aktyviai dalyvavusiųLietuvos gynyboje atstovus, tame tarpe ir Nepriklausomybės gynėjų sąjungosParlamento barikadų statytojų skyriaus pirmininką Stanislovą Žilinską.Paprašyti Prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės kanceliarijų, kad pateiktųkomitetams ir komisijai gautų visuomeninių organizacijų ir atskirųpiliečių prašymus dėl Laisvės gynėjo statuso suteikimo nestatutiniamsLietuvos gynėjams. Paprašyti, kad komitetų ir komisijos nariai išklausępaminėtų atstovų arba gavę jų raštišką paaiškinimą parengtų įstatymoprojektą dėl Laisvės gynėjo statuso suteikimo ir kad projektą pateiktųSeimo plenariniam posėdžiui svarstyti, kad mūsų PRAŠYME paminėtų grupiųnariams būtų suteiktas Laisvės gynėjo statusas.Prašome gerbiamo Prezidento patarimo dėl Laisvės gynėjo statuso suteikimonestatutiniams Lietuvos gynėjams.Mes nesiskųsime Ginčų komisijai ir teismams, nesikreipsime į EuroposŽmogaus Teisių Teismą…. ir, neduok Dieve, jeigu kas nors pabandytų … MES VĖL SUSIRINKSIMEGINTI LIETUVĄ MŪSŲ TĖVYNĘ BRANGIĄ. Tarybos pirmininkas L. KerosieriusTarybos pirmininko pavaduotojas G. AdomaitisTarybos pirmininko pavaduotojas P.GvazdauskasTarybos pirmininko pavaduotojas V. JakubonisTarybos pirmininko pavaduotoja R. JakučiūnienėTarybos narys, Nepriklausomybės gynėjų sąjungosParlamento barikadų statytojų skyriaus pirmininkas S.ŽilinskasTarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S.Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V.Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L.Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, E. Mirončikienė, V. Rizgelis,G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. ŽilinskasTeirautis: L. Kerosierius tel. 867 438 465Adresas korespondencijai: L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinispaštas, Vilnius;el. p. leonaslabora@gmail.com