Įstatai

 

NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ SĄJUNGOS
ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ SĄJUNGA (toliau vadinama – NGS) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
2. NGS veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau vadinama – Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau vadinama – Asociacijų įstatymas) bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir veiklą grindžia savo įstatais.
3. NGS jungia Lietuvos Respublikos piliečius, kurie laikotarpiu nuo 1990 metų iki 1991-08-21 d. gynė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (toliau vadinama – Parlamento) rūmus ir Lietuvos Respublikos svarbius Valstybinius objektus (toliau vadinama – svarbius objektus) nuo sovietinių agresorių.
4. NGS turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, simboliką.
5. NGS už savo prievoles atsako jai priklausančiu turtu. NGS neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už NGS prievoles.
6. NGS turi teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti paramą.
7. NGS buveinės adresas: Pamėnkalnio g. 13, 01114 Vilnius.

II. NGS VEIKLOS TIKSLAI
8. Svarbiausi NGS veiklos tikslai yra:
8.1. saugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę;
8.2. padėti stiprinti krašto gynybinį pajėgumą;
8.3. dalyvauti švietėjiškoje veikloje ugdant pilietiškumą ir jaunosios kartos patriotiškumą bei tautinį išdidumą;
8.4. įamžinti istorinį 1990-1991 m. Nepriklausomybės kovų ir kovotojų atminimą, ugdyti piliečių tautinę savimonę ir savigarbą, stiprinti Lietuvos valstybingumą;
8.5. įamžinti Parlamento rūmų ir svarbių objektų gynybos ir gynėjų istorinę misiją;
8.6. rinkti istorinę ir bibliografinę informaciją apie 1988 m. – 1991 m. rugpjūčio 21 d. laikotarpio įvykius;
8.7. jungti visus Lietuvos Respublikos piliečius, kovojusius už Lietuvos nepriklausomybę 1988-1991m. rugpjūčio 21 d. laikotarpyje ir pritariančius jų vertybėms;
8.8. identifikuoti Parlamento rūmų ir svarbių objektų gynėjų sąrašą, jų likimus bei su surinkta medžiaga supažindinti visuomenę;
8.9. rinkti, apibendrinti ir skelbti istorinę medžiagą apie Parlamento rūmų ir svarbių objektų gynybos organizavimą;
8.10. rūpintis Parlamento rūmų ir kitų Nepriklausomybės gynėjų atminimo įamžinimu;
8.11. organizuoti paskaitas, konferencijas, ekskursijas 1988-1991 atmintinų įvykių tematika;
8.12. propaguoti NGS tikslus ir uždavinius raštu, žodžiu ir kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;
8.13. diegti sveiką gyvenimo būdą, dalyvauti kultūrinėje ir švietėjiškoje veikloje;
8.14. ginti savo narių teises, tarpininkauti dėl jų rūpybos ir socialinės paramos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
8.15. steigti (būti steigėju) visuomenines informavimo struktūras, vykdyti leidybinę veiklą;
8.16. disponuoti, valdyti, saugoti ir naudoti įsigytą arba teisėtu būdu gautą turtą;
8.17. tvarkyti savo ūkinės-finansinės veiklos apskaitą ir nustatyta tvarka teikti informaciją valstybės institucijoms;
8.18. bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių organizacijomis, gali įstoti į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, palaikyti ryšius su kitų valstybių visuomeninėmis organizacijomis, taip pat tarptautinėmis organizacijomis, sudaryti su jomis susitarimus, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams;
8.19. priešintis kurstomam tautinių mažumų priešiškumui Valstybei;
8.20. propaguoti pilietinę savigyną;
8.21. siekti, kad būtų sudaryta teisė visiems norintiems Lietuvos Respublikos piliečiams gauti įvairaus intensyvumo (intensyvumas būtų pritaikomas prie piliečių užimtumo ir galimybių) kovinį parengimą ir plečiama galimybė piliečiams rengtis savanoriškai ginkluotai valstybės gynybai;
8.22. bendradarbiauti su Parlamento rūmų memorialiniu muziejumi.
9. Siekdama savo tikslų NGS vykdo tokią veiklą:
9.1. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla;
9.2. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybinė veikla;
9.3. televizijos programų rengimas ir transliavimas;
9.4. informacinių paslaugų veikla;
9.5. viešųjų ryšių ir komunikacijų veikla;
9.6. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
9.7. ekskursijų organizatorių veikla;
9.8. švietimui būdingų paslaugų veikla;
9.9. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla;
9.10. istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas;
9.11. pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
9.12. kita specializuota mažmeninė prekyba;
9.13. vaikų poilsio stovyklų veikla;
9.14. užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla;
9.15. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla.

III. NGS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
10. NGS nariai turi šias teises:
10.1. dalyvauti visuotiniame NGS narių susirinkime;
10.2. civilinio kodekso nustatyta tvarka sudaryti sutartį dėl bendro balsavimo NGS visuotiniame susirinkime, skyriaus visuotiniame susirinkime arba perleisti atstovavimo ir (arba) teisę balsuoti NGS visuotiniame susirinkime, skyriaus visuotiniame susirinkime kitiems nariams ir nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus;
10.3. būti išrinktam į NGS arba (ir) skyriaus organus;
10.4. rinkti NGS Pirmininką, NGS valdybos narius, skyriaus pirmininką, skyriaus valdybos narius, Revizijos komisijos narius;
10.5. siūlyti NGS veiklos kryptis ir formas, renginių temas, taip pat juos organizuoti bei įgyvendinti;
10.6. gauti jam priklausantį atlyginimą už NGS valdybos sprendimu numatytus apmokėti darbus;
10.7. gauti NGS nario pažymėjimą ir NGS ženklą;
10.8. bet kada išstoti iš NGS (apie tai jis raštiškai turi pranešti NGS arba skyriaus valdybai);
10.9. susipažinti su NGS dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą.
11. 11. NGS narių pareigos:
11.1. dalyvauti NGS veikloje;
11.2. dalyvauti visuotiniame narių susirinkimuose;
11.3. laiku mokėti nustatytą nario mokestį;
11.4. vykdyti NGS valdybos ir kitų valdymo organų teisėtus nutarimus;
11.5. laikytis šių įstatų;
11.6. ginti NGS nario garbę, visur ir visuomet garbingai atstovauti NGS;
11.7. kasmet mokėti visuotiniame NGS susirinkime nustatytą nario mokestį;
11.8. grąžinti NGS nario pažymėjimą, jei jis išstoja iš NGS arba yra pašalintas iš NGS.

IV. PRIĖMIMO Į NGS NARIUS IR IŠSTOJIMO IŠ NGS TVARKA
12. NGS jungia: narius, garbės narius ir rėmėjus.
13. NGS nariais, garbės nariais bei rėmėjais negali būti asmenys:
13.1. kurie veikė arba veikia siekdami prievarta nuversti ar pakeisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;
13.2. tarnavusieji Sovietų Sąjungos represinėse struktūrose, saugumo (NKVD, NKGB, MGB ir KGB) kadriniais darbuotojais, šių struktūrų agentai ir informatoriai.
14. Visi NGS nariai turi lygias teises, nepriklausomai kokio dydžio jie moka įstatuose nustatytą stojamąjį ir nario mokestį ar teikia paramą.
15. NGS nariais gali būti veiksnūs Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų valstybių piliečiai nuolatos gyvenantys Lietuvoje ir kurie 1990 m. – 1991m. rugpjūčio 21 d. laikotarpyje aktyviai dalyvavo organizuojant Parlamento rūmų ir svarbių objektų gynybą ir apsaugą, taip pat pritariantys šiems įstatams ir pareiškę norą stoti į šią asociaciją ir mokantys nustatyto dydžio nario mokesčius.
16. Asmuo, norintis stoti į NGS narius, NGS valdybai (skyriaus valdybai) pateikia:
16.1. užpildytą nustatytos formos anketą,
16.2. prašymą,
16.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
16.4. dvi fotonuotraukas.
17. NGS nariai priimami, šalinami, arba svarstomi jų narystės sustabdymo bei išstojimo iš NGS prašymai, NGS valdybos arba skyriaus valdybos posėdžiuose. Priėmimo į NGS narius asmens dalyvavimas NGS valdybos arba skyriaus valdybos posėdyje būtinas.
18. NGS narys, šiurkščiai pažeidęs NGS įstatų reikalavimus, arba NGS valdymo organų sprendimus, nesumokėjęs NGS nario mokesčio be pateisinamų priežasčių daugiau kaip šešis mėnesius nuo praėjusių metų pabaigos, NGS valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš NGS. Šį sprendimą NGS narys gali apskųsti visuotiniam NGS susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
19. NGS garbės nariais gali būti:
19.1. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie ypatingu darbu arba veikla yra prisidėję prie kovų už Lietuvos Nepriklausomybės stiprinimo;
19.2. ypatingais darbais NGS pasižymėję asmenys.
20. Prieš svarstant kandidatą į NGS garbės narius, NGS valdybai turi būti pateikta:
20.1. nustatytos formos teikimas, pasirašytas penkių NGS narių,
20.2. dvi fotonuotraukas,
20.3. nustatytos formos anketa.
21. Kandidatai į garbės narius svarstomi NGS valdybos posėdžiuose. Svarstomo kandidato į NGS garbės narius dalyvavimas NGS valdybos posėdyje nebūtinas;
22. NGS valdybai pritarus NGS garbės nario kandidatūrai galutinis sprendimas priimamas NGS visuotiniame susirinkime.
23. NGS garbės narystė gali būti atimta tik NGS visuotinio narių susirinkimo sprendimu;.
24. NGS garbės narys gali atsisakyti NGS garbės narystės raštu pateikęs prašymą NGS valdybai.
25. Rėmėjais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pritaria ir remia NGS veiklą ir jos tikslus.
26. NGS rėmėjai priimami arba šalinami, arba svarstomi jų išstojimo iš NGS rėmėjų prašymai, NGS valdybos arba skyriaus posėdžiuose. Priimamo į NGS rėmėjus asmens arba jo atstovo dalyvavimas NGS arba skyriaus valdybos posėdyje būtinas.
27. Fizinis asmuo, norintis būti NGS rėmėju, NGS arba skyriaus valdybai pateikia:
27.1. prašymą;
27.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
27.3. dvi fotonuotraukas;
27.4. nustatytos formos anketą.
28. Juridinis asmuo, norintis būti NGS rėmėju, NGS arba skyriaus valdybai pateikia:
28.1. prašymą;
28.2. savo įstatų ir registravimo pažymėjimo kopijas.
29. NGS rėmėjams pagal NGS patvirtintą tvarką gali būti išduodami pažymėjimai.
30. NGS rėmėjas, pažeidęs NGS įstatų reikalavimus, arba nesumokėjęs NGS rėmėjo mokesčio be pateisinamų priežasčių daugiau kaip šešis mėnesius nuo praėjusių metų pabaigos, NGS valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš NGS.
31. Rėmėjai gali dalyvauti NGS visuotiniuose susirinkimuose patariamojo balso teise.
32. Pašalintiems ar išstojusiems iš NGS asmenims stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip NGS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

V. NGS STRUKTŪRA
33. NGS struktūrą sudaro NGS valdymo ir kiti kolegialūs organai, skyriai, skyrių organai ir kitos NGS struktūros.
34. NGS skyrius gali būti įkurtas gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyvena ne mažiau, kaip penki nariai.
35. Įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, NGS gali turėti ir kitas struktūras, kurios vadovaujasi Konstitucija, Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei teisės norminiais aktais.

VI. NGS ORGANAI
36. NGS visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias NGS organas.
37. NGS valdymo organai yra:
37.1. vienasmenis valdymo organas – NGS pirmininkas;
37.2. kolegialus valdymo organas – NGS valdyba, kurios narių skaičių nustato NGS visuotinis narių susirinkimas;
38. Kiti organai:
38.1. Revizijos komisija.

VII. REVIZIJOS KOMISIJA
39. NGS veiklos kontrolę atlieka Revizijos komisija, kurią sudaro trys nariai ir kuriuos išrenka visuotinis NGS narių susirinkimas dvejiems metams. Revizijos komisija išsirenka savo pirmininką.
40. Revizijos komisija privalo:
40.1. tikrinti ne rečiau kaip kartą per metus NGS valdybos lėšų ir materialių vertybių apyvartą (gavimą ir naudojimą, išlaidavimą), skyrių – kas dveji metai;
40.2. atlikti kitus patikrinimus NGS valdybos pavedimu;
40.3. teikti NGS valdybai ir visuotiniam NGS narių susirinkimui savo išvadas ir pasiūlymus.

VIII. NGS TEISĖS
41. NGS, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir siekdama šiuose įstatuose nustatytų tikslų ir uždavinių, turi teisę:
41.1. pirkti ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, taip pat juo disponuoti;
41.2. turėti sąskaitą viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų;
41.3. užmegzti įvairius ryšius su vidaus ir užsienio partneriais;
41.4. savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, NGS gali kooperuotis su kitomis asociacijomis, tam tikslui panaudojant bendras struktūras ir lėšas;
41.5. turėti civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei šiems įstatams;
41.6. užsiimti leidybos darbais;
41.7. organizuoti susirinkimus, mitingus, eitynes, piketus, kitus masinius renginius;
41.8. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
41.9. steigti fondus;
41.10. gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka.

IX. NGS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKA
42. NGS lėšas sudaro:
42.1. stojamasis ir nario mokestis;
42.2. lėšos, gautos iš organizacinės ir leidybinės ir kitos ūkinės veiklos;
42.3. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų, dovanotos (paaukotos) lėšos;
42.4. rėmėjų tikslinėms programoms skirtos lėšos;
42.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas NGS lėšas;
42.6. skolinto kapitalo lėšos;
42.7. kitos teisėtai gautos lėšos.
42.8. NGS pajamas ir išlaidas tvarko ir registruoja, pagrįsdamas tai juridinę galią turinčiais dokumentais, NGS valdybos pirmininkas arba NGS valdybos įgaliotas asmuo.
42.9. skyriaus pajamas ir išlaidas tvarko ir apskaito skyriaus valdybos pirmininkas arba skyriaus valdybos įgaliotas asmuo.

X. VISUOTINIS NGS NARIŲ SUSIRINKIMAS
43. Visuotinis NGS narių susirinkimas:
43.1. keičia NGS įstatus;
43.2. priima sprendimus dėl NGS pertvarkymo ar veiklos nutraukimo;
43.3. renka 2 metų kadencijai ir atšaukia NGS valdybos narius ir revizijos komisiją ;
43.4. NGS valdybos teikimu tvirtina garbės narius;
43.5. tvirtina NGS pagrindines veiklos kryptis ir programas;
43.6. nustato stojamąjį ir nario mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką;
43.7. tvirtina ir keičia NGS simboliką;
43.8. tvirtina NGS metinę finansinę atskaitomybę;
43.9. svarsto ir tvirtina revizijos komisijos išvadas;
43.10. sprendžia ginčijamus NGS narystės klausimus.
44. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 NGS narių. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti susirinkimui pateiktus klausimus ir priimti nutarimus, nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.
45. Visi susirinkimo nutarimai priimami dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma.
46. Visuotinį susirinkimą organizuoja NGS valdyba.
47. Eiliniai NGS visuotiniai susirinkimai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per metus, ne vėliau kaip mėnuo iki planuojamo NGS visuotinio susirinkimo dienos NGS valdyba privalo išsiųsti pakvietimus asociacijos skyriams apie numatomą susirinkimą, nurodant jo datą, vietą ir darbotvarkę bei kitas svarbias aplinkybes.
48. Neeilinį NGS visuotinį susirinkimą gali šaukti NGS valdyba savo sprendimu arba ne mažiau kaip 1/3 NGS narių, arba trijų skyrių reikalavimu.

XI. NGS VALDYBA
49. NGS valdyba (kolegialus valdymo organas) vadovauja tarp NGS visuotinių susirinkimų.
50. NGS valdyba renkasi į posėdžius, kurie šaukiami ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.
51. NGS pirmininkas yra NGS valdybos pirmininkas, jis šaukia valdybos posėdžius, vadovauja jiems.
52. NGS valdyba:
52.1. priima sprendimus dėl atskirų veiklos sričių arba programų finansavimo iš turimų NGS lėšų;
52.2. koordinuoja skyrių ir kitų pavaldžių struktūrų veiklą;
52.3. tvirtina ir keičia NGS skyrių įstatus;
52.4. rengia veiklos projektus ir juos įgyvendina;
52.5. palaiko ryšius su kitomis asociacijomis ir fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje;
52.5. tvarko NGS turtą, nustatyta tvarka jį apskaito, išlaiduoja, nurašo;
52.6. teikia valstybės institucijoms, įstatymų nustatyta tvarka, reikalingą informaciją apie ūkinę veiklą ir finansus;
52.7. sprendžia NGS narystės klausimus;
52.8. gali steigti skyrius ir fondus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
52.9. gali reorganizuoti arba panaikinti skyrius ir fondus Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka.
53. Sprendimas steigti, reorganizuoti arba panaikinti skyrių arba fondą priimamas NGS valdybos posėdyje, už sprendimą balsavus daugiau kaip 75% NGS valdybos narių.

XII. NGS PIRMININKAS
54. NGS pirmininkas (vienasmenis valdymo organas) veikia NGS vardu.
55. NGS pirmininką dvejiems metams renka NGS valdyba.
56. NGS Pirmininkas:
56.1. vykdo visuotinio NGS narių susirinkimo nutarimus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir NGS Įstatais;
56.2. tvirtina potvarkius NGS veiklos klausimais;
56.3. paveda vienam iš NGS valdybos narių tvarkyti NGS narių įskaitą;
56.4. atstovauja NGS valstybinėse ir kitose institucijose;
56.5. NGS vardu sudaro sandorius su kitais juridiniais asmenims;
56.6. pasirašo NGS oficialius dokumentus, reikalui esant, naudoja ir saugo NGS antspaudą.
57. NGS pirmininko įgaliojimai:
57. 1. spręsti NGS veiklos organizavimo klausimus;
57.2. skelbti NGS deklaracijas, pareiškimus ir kitus dokumentus, teikiamus visuomenei;
57.3. disponuoti NGS lėšomis;
57.4. teikti siūlymus steigti, reorganizuoti arba panaikinti skyrius arba fondus;
57.5. atstovauti NGS, sprendžiant ir derinant klausimus su valstybinėmis institucijomis, politinėmis partijomis ir kitomis asociacijomis.
58. NGS pirmininkas už savo veiklą atsiskaito NGS valdybai ir visuotiniam NGS narių susirinkimui.

XIII. NGS NARIŲ, GYVENANČIŲ NGS SKYRIUI PRISKIRTOJE TERITORIJOJE, SUSIRINKIMAS
59. NGS narių, gyvenančių NGS skyriui priskirtoje teritorijoje, susirinkimas (toliau vadinamas – NGS Skyriaus visuotinis narių susirinkimas):
59.1. renka 2 metų kadencijai ir atšaukia NGS skyriaus valdybos narius;
59.2. tvirtina NGS skyriaus pagrindines veiklos kryptis ir programas;
59.3. tvirtina ir keičia NGS skyriaus simboliką;
59.4. tvirtina NGS skyriaus metinę finansinę atskaitomybę;
59.5. svarsto ir tvirtina revizijos komisijos išvadas.
60. Visuotinis NGS Skyriaus susirinkimas gali priimti sprendimus kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 NGS skyriaus narių. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti susirinkimui pateiktus klausimus ir priimti nutarimus, nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.
61. Visi NGS Skyriaus susirinkimo nutarimai priimami dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma.
62. Visuotinį NGS Skyriaus susirinkimą organizuoja NGS skyriaus valdyba.
63. Eiliniai NGS skyriaus narių visuotiniai susirinkimai kviečiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, ne vėliau kaip mėnuo iki planuojamo NGS skyriaus narių visuotinio narių susirinkimo dienos NGS valdyba privalo pranešti skyriaus nariams apie numatomą susirinkimą, nurodant jo datą, vietą ir darbotvarkę bei kitas svarbias aplinkybes.
64. Neeilinį NGS skyriaus visuotinį susirinkimą gali šaukti NGS skyriaus valdyba savo sprendimu arba ne mažiau kaip 1/3 NGS skyriaus narių.

XIV. NGS SKYRIAUS VALDYBA
65. NGS skyriaus valdyba vadovauja tarp NGS visuotinių susirinkimų.
66. NGS skyriaus valdyba renkasi į posėdžius, kurie šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
67. NGS skyriaus pirmininkas yra NGS skyriaus valdybos pirmininkas.
68. NGS skyriaus valdyba:
68.1. priima sprendimus dėl atskirų veiklos sričių arba programų finansavimo iš turimų NGS skyriaus lėšų;
68.2. koordinuoja pavaldžių struktūrų veiklą;
68.3. ruošia NGS skyriaus įstatų pakeitimus;
68.4. rengia veiklos projektus ir juos įgyvendina;
68.5. palaiko ryšius su kitomis asociacijomis ir fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje;
68.6. tvarko NGS skyriaus turtą, nustatyta tvarka jį apskaito, išlaiduoja, nurašo;
68.7. teikia NGS valdybai reikalingą informaciją apie ūkinę veiklą ir finansus;
68.8. sprendžia NGS narystės klausimus.

XV. NGS SKYRIAUS PIRMININKAS
69. NGS skyriaus pirmininkas veikia NGS skyriaus vardu.
70. NGS skyriaus pirmininkas renkamas ir perrenkamas skyriaus narių susirinkime, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 skyriaus narių, balsų dauguma dvejiems metams.
71. NGS skyriaus Pirmininkas:
71.1. šaukia skyriaus valdybos posėdžius, vadovauja jiems;
71.2. vykdo visuotinio NGS skyriaus narių susirinkimo nutarimus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais Įstatais ir NGS skyriaus Įstatais;
71.3. tvirtina potvarkius NGS skyriaus veiklos klausimais;
71.4. paveda vienam iš NGS skyriaus valdybos narių tvarkyti NGS skyriaus narių įskaitą;
71.5. atstovauja NGS skyrių valstybinėse ir kitose institucijose;
71.6. pasirašo NGS skyriaus oficialius dokumentus, reikalui esant, naudoja ir saugo NGS skyriaus antspaudą.
72. NGS skyriaus pirmininko įgaliojimai:
72.1. spręsti NGS skyriaus veiklos organizavimo klausimus;
72.2. skelbti NGS skyriaus deklaracijas, pareiškimus ir kitus dokumentus, teikiamus visuomenei;
72.3. disponuoti NGS skyriaus lėšomis;
72.4. atstovauti NGS skyrių, sprendžiant ir derinant klausimus su valstybinėmis institucijomis, politinėmis partijomis ir kitomis asociacijomis.
73. NGS skyriaus pirmininkas už savo veiklą atsiskaito NGS valdybai ir visuotiniam NGS skyriaus narių susirinkimui.

XVI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE NGS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
74. NGS finansiniai metai yra nuo sausio 1d. iki kitų metų gruodžio 31 d.
75. NGS veiklos ataskaita rengiama ir pateikiama nariams Asociacijos įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka.
76. NGS buveinėje, taip pat NGS filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų NGS narių sąrašas.
77. Kitų dokumentų ir informacijos apie NGS veiklą pateikimo nariams tvarką, esant būtinumui, atskiru dokumentu patvirtina NGS valdyba.

XVII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA
78. Vieša informacija apie NGS veiklą įstatymų nustatyta tvarka skelbiama dienraštyje „Lietuvos aidas”.

XVIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
79. NGS filialas (poskyris) yra struktūrinis NGS padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį NGS funkcijų.
80. NGS filialas nėra juridinis asmuo. NGS atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal NGS prievoles. NGS filialas veikia pagal NGS valdybos patvirtintus nuostatus, parengtus pagal Civilinio kodekso 2.54 straipsnio reikalavimus.
81. NGS atstovybė yra NGS padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atstovauti NGS interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus AKS vardu.
82. NGS atstovybė nėra juridinis asmuo. NGS atstovybė veikia pagal NGS valdybos patvirtintus nuostatus, parengtus pagal Civilinio kodekso 2.57 straipsnio reikalavimus.
83. Sprendimus, dėl NGS filialų ir NGS atstovybių steigimo, jų valdymo organų skyrimo ir atšaukimo, filialų ir atstovybių veiklos nutraukimo ir nuostatų tvirtinimo, priima NGS valdyba.

XIX. NGS ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS
83. NGS įstatai keičiami ar pildomi NGS visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
84. NGS nariai (narių grupės), paruoštus pasiūlymus dėl NGS įstatų pakeitimų ir papildymų ne vėliau kaip mėnuo iki NGS visuotinio narių susirinkimo privalo pateikti NGS valdybai.
85. NGS valdyba svarsto siūlymus dėl NGS įstatų pakeitimo ar papildymo, nustato jų pateikimo NGS visuotiniame narių susirinkime eiliškumą.
86. Visi gauti pasiūlymai dėl NGS įstatų pakeitimo ar papildymo turi būti svarstomi NGS visuotiniame narių susirinkime.

XX. NGS VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
87. NGS veikla pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Asociacijos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
88. Vienu metu NGS negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.
89. NGS nutraukus veiklą, jos likęs turtas ir lėšos, nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki NGS išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.
90. Be kitų Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, NGS likvidatorius privalo viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos aidas“ apie NGS likvidavimą.

Įstatai pasirašyti: 2008 m. lapkričio mėn. 12 d.

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo Jonas Gečas

NGS_istatai_spausdinimui