NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ SĄJUNGOS MEDALIO „NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJUI“ STATUTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nepriklausomybės gynėjų sąjungos medalio „Nepriklausomybės gynėjui“ (toliau vadinama – medalio) statutas nustato apdovanojimo medaliu ir įteikimo tvarką bei medalio netekimo tvarką.
2. Medalis yra įregistruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, kuriam suteiktas tarptautinės registracijos numeris ir išduotas prekių ženklo liudijimas.
3. Medaliu gali būti apdovanojami asmenys, nustatyta tvarka pripažinti Nepriklausomybės gynėjais.
4. Medalį rekomenduojama įteikti valstybinės šventės ir įsimintinos dienos minėjimo metu, iškilmingame renginyje.
5. Medalio ir autentiškumo sertifikato gamybą organizuoja Nepriklausomybės gynėjų sąjungos
(toliau vadinama – NGS) pirmininkas.
6. Apdovanojimo metu asmeniui (apdovanojant po mirties – jo artimiesiems) įteikiamas medalis su dėžute, medalio miniatiūra, medalio pakaitalas (medalio kaspino spalvų juostelė) ir medalio autentiškumo sertifikatas.

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR SPRENDIMO APDOVANOJIMUI GAUTI TVARKA
7. Siūlyti kandidatus apdovanoti šiuo medaliu turi teisę NGS valdybos nariai ir skyrių pirmininkai, valstybės ir savivaldybių institucijos, nevyriausybinės organizacijos, padedančios stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus.
8. NGS valdyba, gavusi NGS skyrių pirmininkų, valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus pasiūlymus raštu apdovanoti asmenis, nustatyta tvarka pripažintus Nepriklausomybės gynėjais, ne vėliau kaip per
30 dienų privalo priimti sprendimą dėl šių asmenų apdovanojimo medaliu.
9. NGS valdyba nustato ir įvertina kandidatų apdovanoti medaliu kriterijus, sutarus skiria (atideda svarstymą, arba neskiria) medalį, sprendimą įformindami posėdžio protokole.
10. NGS valdyba turi teisę prašyti fizinių ir juridinių asmenų papildomos informacijos apie teikiamus apdovanoti kandidatus.
11. NGS priima sprendimus atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma, balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia sprendimą posėdžio pirmininko balsas.
12. Kandidatai, kuriems apdovanojimas nebuvo skirtas, gali būti siūlomi pakartotinai vadovaujantis
7 punkto nuorodomis, gavus papildomos informacijos.

III. APDOVANOJIMO ĮTEIKIMAS IR NEŠIOJIMAS
13. Apie NGS valdybos priimtą sprendimą skirti apdovanojimą, kandidatai informuojami raštu arba žodžiu.
14. Medalį įteikia NGS pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo.
15. Šiuo medaliu tas pats asmuo gali būti apdovanotas tik vieną kartą.
16. Medalį arba jo miniatiūrą rekomenduojama nešioti Lietuvos valstybės švenčių ir atmintinomis dienomis bei NGS svarbiomis progomis.
17. Asmenys apdovanoti medaliu, turi teisę jį nešioti dėvėdami uniformas ir civilinius drabužius, segėdami ir nešiodami kairioje uniformos arba švarko pusėje, laikantis apdovanojimų svarbumo eilės bei nustatytų galiojančių apdovanojimų ir pasižymėjimo ženklų segimo ir nešiojimo taisyklių.

IV. MEDALIO APRAŠYMAS

18. Aversas.
Nepriklausomybės gynėjų sąjungos medalis – daugiakampis medalionas. Medaliono centre įkomponuoti stilizuoti Gediminaičių stulpai, kurie iš dalies dengia du kardus. Kompozicijos perimetrą apriboja trijų stilizuotų trikampių grandinė.
Medalio kaspinas į apačią siaurėjantis muaras. Centrinis dryžis – aukso spalvos. Nuo jo, į kraštus seka balti dryžiai, sekantys – raudonos spalvos dryžiai ir muarą pabaigia kraštiniai baltos spalvos dryželiai.
Medalio komplekte yra medalį atkartojanti miniatiūra ir juostelė, kurios spalvos atkartoja medalio kaspiną.
19. Reversas.
Lengvai išgaubtas, centre iškilus užrašas Nepriklausomybės gynėjui, kiekvienas medalis ir miniatiūra turi savo identifikacinį numerį.
20. Kita informacija nurodyta su dėžute pridedamame autentiškumo sertifikate.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Informaciją apie apdovanotus asmenis NGS pasilieka teisę skelbti savo interneto svetainėje ar žiniasklaidos priemonėse.
22. NGS valdyba yra atsakingą už medalių numeraciją, jų apskaitą, medalio dalių išdavimą ir apdovanotų asmenų sąrašo tvarkymą.
23. Jeigu paaiškėja, kad apdovanoto asmens veikla žemina apdovanotojo vardą (nuslėpė, melavo dėl nuopelnų, klastojo savo asmeninius duomenis), arba jis atsisako apdovanojimo, jo elgesys kenkia NGS garbei, nesiderina su visuotinai priimtomis moralės bei etikos normomis, NGS valdyba gali pripažinti netekusiu galios sprendimą dėl apdovanojimo medaliu bei išbraukti šį asmenį iš apdovanotųjų sąrašo.
24. Netekus galios sprendimui dėl apdovanojimo medaliu, toks asmuo privalo NGS pirmininkui grąžinti medalį, jo miniatiūrą ir pakaitalą bei autentiškumo sertifikatą. To asmens paaukotos lėšos medalio gamybai (jei tokia auka buvo) pripažįstamos neteisėtai priimtos ir grąžinamos aukotojui. Asmenims, neteisėtai pasilikusiems medalį, NGS valdyba pasilieka teisę pranešti apie juos per masinės informacijos priemones.
25. Asmeniui, praradusiam medalio komplektą (arba dalį jo), išvardytą šio statuto 6 p., jo prašymu gali būti išduotas dublikatas, kompensavus jo pagaminimo bei kitas susijusias išlaidas.

Patvirtinta NGS valdybos 2014 m. gruodžio 19 d. posėdžio nutarimu Nr. 10-1