Author: Pirmininkas

NGS valdybos nariai

Primenu, kad visuotinis NGS suvažiavimas vyks 2023-04-15 12 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.registracijos pradžia 11 val.

  Pateikiu ištrauką iš 2023-03-16 vykusio NGS valdybos posėdžio protokolo:

 1. Pakartotinai raginame iki 2023m. kovo 21 d elektroniniu paštu atsiųsti man G. Vilkeliui , skyrių narių sąrašus ir NGS valdybos pirmininkui A.Kulikauskiui metines ataskaitas už 2021-2022 m. (pritarta vienbalsiai, bendru sutarimu)
 2. Kitam NGS posėdžiui įpareigoti Sigitą Žilių paruošti balsavimui skirtų mandatų projektą visuotiniam NGS suvažiavimui (priimta vienbalsiai, bendru sutarimu).
 3. Sekantį NGS valdybos posėdį skelbti 2023m. kovo 23 d. 16 val.Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.(pritarta vienbalsiai, bendru sutarimu)
 4. Padengus auką medalio gamybai, apdovanoti LK Gynybos štabo mjr. Darių Kondrotavičių (kuris 2018m. KNGP pripažintas Lietuvos Nepriklausomybės gynėju) NGS medaliu. (pritarta vienbalsiai, bendru sutarimu)
 5. Į NGS valdybos posėdį, 2023m. 03 23 d. iškviesti Trakų skyriaus narį Almantą Jonušką, dėl jo amoralaus elgesio.(pritarta vienbalsiai,bendru sutarimu)

  Pagarbiai

Gintas Vilkelis

NGS sekretorius 

Kreipimasis dėl Laisvės gynėjo statuso

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui
Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

LR Seimas 2021-06-10 priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą pagal kurį Laisvės gynėjo statusą gali gauti:

 1. kariai savanoriai;
 2. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai;
 3. Valstybės saugumo departamento pareigūnai;
 4. Muitinės departamento pareigūnai;
 5. policijos pareigūnai;
 6. šauliai.

                   Darbuojasi komisijos, gaminami pagarbos ženklai.             

                   Daugiau kaip pusantrų metų daugelis organizacijų ir Laisvės kovotojų reiškė nepasitenkinimus ir siūlė, kad būtų papildytas įstatymas suteikti Laisvės gyunėjo statusą sovietų nužudytiems Laisvės gynėjams Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui, apie 1000 sužeistųjų prie  Televizijos bokšto ir prie Radijo ir televizijos komiteto ir  gynusius svarbius objektus,   budėjusiems  prie Parlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams, žaliaraiščiams, sąjūdininkams, žiniasklaidos atstovams,  atidavusiems ginklus.

             2023-01-12 Seimo Kovo 11-osios Akto salėje konferencijoje  vienas iš svarbiausių Parlamento gynybos organizatorių pulkininkas Jonas Gečas griežtai kritikavo Lietuvos vadovus ir Seimo narius atsisakančius įteisinti ir  suteikti Laisvės gynėjo statusą aukščiau įvardytiems Lietuvos gynėjams. Jo pasisakymas buvo palydėtas visų susirinkusiųjų pritarimu ir gausiais aplodismentais.          

             PRISIMINKIME, kai prie Televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto sukiodamiesi  tankai ir šarvuočiai stumdė ir traiškė žmones, kai į juos šaudė automatais arba daužė juos įtūžę kareiviai,  kai žmonės statė įtvirtinimus, barikadas, gamino prieštankinius ežius, geranoriškai atidavė ginklus, stovėjo ir budėjo pasieniuose, prie svarbiausių valstybinių objektų, kai nenutrūkstama vilkstine buvo vežami sužeistieji, kai buvo operuojami ir gydomi sužeistieji, kai žmonės budintiesiems prie objektų atnešdavo karštos arbatos ir sumuštinių, kai bendroje maldoje ir giesmėmis buvo  prašoma Dievo pagalbos, kai buvo sutartinai dainuojama, kai Seimo nariai dėkodami prašė pasitraukti nuo Seimo ir įspėjo apie galimas sovietinės kariuomenės Laisvės gynėjų žudynes – JIE NEPASITRAUKĖ – todėl buvo apginta  LIETUVA.   

             Pasaulis žino, kad 1991 m PERGALĘ iškovojo visi stoję ginti Nepriklauisomybę, bet pasaulis dar nežino, kad už pergalę nutarta apdovanoti TIK STATUTINIUS.

                   Sunkiai suvokiama parlamentarų pozicija  kai sovietų nužudyti pasieniečiai  gali gauti  Laisvės gynėjo statusą, o sovietų nužudytieji prie Televizijos bokšto negali gauti Laisvės gynėjo statuso. Mes neprašome atsakymų į tuos klausimus.

Dieve aukštybėse, Švančiausioji Marija, Dangun priėmėte nužudytųjų vėles, suteikėte stiprybės sužeistiesiems ir nukentėjusiems – PASIGAILĖKITE LIETUVĄ VALDANČIŲJŲ IR POLITIKŲ, PATARKITE JIEMS SUPRASTI,  kad 1991 metų sausį sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią,  žvėriškai nužudė 14 Laisvės gynėjų, šimtai buvo sužeisti, daugybė narsiai gynė Nepriklausomybę – TAD NESTATUTINIAI GYNĖJAI TAIP PAT  nusipelno tokios pačios valstybės pagarbos kaip ir aukščiau paminėtame įstatyme 6-se  grupėse esantys Laisvės ganėjai.  

Rusijos karo trunkančio daugiau kaip metus Ukrainoje akivaizdoje  prašome Jūsų atsižvelgti į mūsų aiškinimus ir kad tada ukrainiečių buvo su mumis.

Manome, kad svarbiausiais kriterijais turėtų būti gydymo įstaigų ir prokuratūros pažymos, foto, aprašymų ir liudininkų paliudijimai, Sausio 13-osios atminimo medaliai bei veikusios komisijos surinkta medžiaga.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas                    L . Kerosierius
Tarybos pirmininko pavaduotoja                                                          R.  Jakučiūnienė

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos barikadų statytojų

Skyriaus pirmininkas                                                                             S.  Žilinskas
Pirmininko pavaduotojas                                                                      V.  Galinis

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel: 867438465,    S. Žilinskas tel: 865288844, el. p. vilnius@sajudis.com

Kada pagaliau Kazachstanui bus pritaikytos sankcijos?

Kazachstanas plečia karinį-ekonominį bendradarbiavimą su Rusija. Tai paskelbta viešuose pranešimuose. Pranešimo teksto vertimą ir nuorodą į originlų tekstą pateikiame.

Vasario 28 d. susitikime KSSO (ОДКБ) generalinis sekretorius Imangali Tasmagambetovas ir Rusijos Federacijos pramonės ir prekybos ministras, KSSO tarpvalstybinės karinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas Denisas Manturovas atkreipė dėmesį į būtinybę derinti esamą gynybos pramonės įmonių potencialą. CSTO valstybių narių (MIC). 

Kaip pranešama KSSO svetainėje, Imangali Tasmagambetovas atkreipė dėmesį į tai, kad iš maždaug 60 tarpvalstybinių sutarčių statusą turinčioje organizacijoje priimtų dokumentų apie 30 procentų reglamentuoja karinio-ekonominio bendradarbiavimo plėtrą.

„Šiandien yra sukurta pakankama ir tvirta reguliavimo teisinė bazė, kuria siekiama plėtoti praktinę sąveiką tarp vidaus gynybos pramonės įmonių ir gynybos sektoriaus įmonių organizacijos šalyse narėse“, – pažymėjo Denisas Manturovas. 

Imangali Tasmagambetovas pranešė apie KSSO sekretoriato atliekamus darbus ruošiantis XXI ICWEC posėdžiui, kuris 2023 m. balandžio mėn. vyks Dušanbėje.

Šalys taip pat aptarė tarptautinio kolektyvinio saugumo užtikrinimo forumo „Interpolitech“ KSSO globojamą holdingą 2024 m.

https://paodkb.org/events/tasmagambetov-i-manturov-obsudili-voprosy-razvitiya-voenno-ekonomicheskogo

Pranešimas NGS nariams

2023-04-15 d. (šeštadienį), 12 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyks visuotinis NGS narių suvažiavimas.

Registracijos pradžia – 11 val.

 Pateikiu ištrauką iš 2023-03-02 d. NGS valdybos posėdžio protokolo:

 Nutarta: 

 1. Suvažiavimą – visuotinį susirinkimą skelbti 2023 m. balandžio 15 d.(šeštadienį) 12 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Registracijos pradžia -11 val. ( pritarta bendru sutarimu ).

  2. Suvažiavimo balso teisę (rinkti valdybą ir kt.) turės tik tie NGS nariai, kurie visada  tvarkingai mokėjo nario mokestį, įskaitant ir už 2022m. (pritarta bendru sutarimu).

  3. Visuotinį susirinkimą rengia organizacinis komitetas, sudarytas iš NGS valdybos narių ir veikiančių skyrių atstovų. Skyriai, kurie neturi įsiskolinimų (sumokėtas nario mokestis) prašome elektroniniu paštu Gintui Vilkeliui ir Arnoldui Kulikauskiui iki 2023m. kovo 10 d. atsiųsti savo narių patikslintus sąrašus ir skirti po vieną asmenį (nurodant vardą, pavardę, elektroninį paštą ar telefono nr.) organizaciniam  komitetui. Taip pat atsiųsti pavardes ir vardus žmonių, labiausiai pasižymėjusius NGS veikloje, garsinant jos vardą ar kitaip daug dirbančius  ir prisidėjusius Lietuvos labui (pritarta bendru sutarimu).

  4. Iki 2023 m. kovo 15 d.visi skyrių pirmininkai atsiunčia elektroniniu paštu pirmininkui Arnoldui Kulikauskiui už 2021-2022 m. metines ataskaitas apie nuveiktus NGS darbus. Kiti valdybos nariai
( neturintys savo skyrių ) už darbus atsiskaito visuotinio suvažiavimo metu ( pritarta bendru sutarimu ).

  5. NGS valdybos vardu, kviesti NGS Tarybos garbės narį Česlovą Jezerską dalyvauti mūsų organizacijos valdymo organų rinkimuose (pritarta bendru sutarimu).

  6. Laikraštyje ” Lietuvos Aidas” paskelbti visuotinio susirinkimo laiką, datą ir vietą, bei raštu kreiptis į LK VĮKR instituciją dėl patalpų suteikimo, pravesti numatytą renginį (pritarta vienbalsiai bendru sutarimu.)

  7. Sekantį valdybos ir organizacinio komiteto posėdį sušaukti 2023 m. kovo 16 d. 16 val. LRS Baltijos asamblėjos salėje (priimta bendru sutarimu).

Pagarbiai

Gintas Vilkelis

NGS sekretorius

MES VĖL SUSITIKSIME

Vilnius, 2022-12-13

PRISIMINDAMI, kad Lietuvoje buvo dislokuota apie 35 tūkst. sovietų kariškių. Tai sudarė
apie 295 atskirus kovinius dalinius (motošaulių, artilerijos, tankų, raketų, torpedų, naikintuvų-
bombonešių, sraigtasparnių, nepilotuojamų skraidymo aparatų, pakrančių apsaugos ir kt.) bei juos
aptarnaujančius junginiuis. Paminėtina, kad tarp jų buvo apie 6000 desantininkų. SSRS karo vadovybė
specialioms užduotims vykdyti į Lietuvą atsiuntė KGB specialios paskirties grupę Alfa ir Pskovo 76-
osios oro desanto divizijos 234 pulko kareivius. 1991 m sausio 10 d M. Gorbačiovas ultimatyviai
pareikalavo Lietuvoje atkurti sovietų režimą.
PRISIMINDAMI kai 1991 metų sausio mėnesyje sovietų kariniai daliniai užpuldinėjo svarbius
valstybinius objektus.
PRISIMINDAMI, kai 1991 metų sausio 13-tąją sovietinė kariuomenė puolė Televizijos bokštą
Radijo ir televizijos komiteto pastatą.
PATYRĘ DAUG NUOSTOLIŲ IR AUKŲ MES NUGALĖJOME.
UŽJAUSDAMI AUKAS ir didžiuodamiesi Lietuvos gynėjų pariotiškumu ir didvyriškumu 32
metus gyvename Laisvėje.
ŽINODAMI, kad Rusijos karinės pajėgos 2013 pradėjo karą prieš Ukrainą ir nuo
2022-02-24 tęsia šį karą. PRIVALOME BŪTI PASIRENGĘ.
LR Seimas 2021-06-10 priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą
pagal kurį Laisvės gynėjo statusą gali gauti:
1) kariai savanoriai;
2) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai;
3) Valstybės saugumo departamento pareigūnai;
4) Muitinės departamento pareigūnai;
5) policijos pareigūnai;
6) šauliai.
Sausio 12-ąją mes susirinksime Seime į Nepriklausomybės gynėjų rikiuotę, konfefenciją.
Dalyvausime laužų uždegimo ceremonijoje ir bendrausime su bendraminčiais ir bendražygiais bei
jaunimu atėjusiais į Nepriklausomybės gynimo šventę.
Mes džiaugsimės, kai aukščiau paminėtėms Laisvės gynėjams bus įteikti pagarbos ženklai.
Mes didžiuosimės, kad mes su apdovanotaisiais buvome Parlamente, Sitkūnuose, barikadose,
pasienio užkardose, prie svarbiausių objektų.
Širdį skaudės, kankins nerimas, susirūpinimas, kils klausimai ir dvejonės, kad per 18 mėnesių
niekas įstatymdavystės teisę turintys nesiėmė iniciatyvų. kad būtų papildytas įstatymas suteikti Laisvės
gyunėjo statusą sovietų nužudytiems Laisvės gynėjams Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui,
Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui,
Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui
Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui, apie 1000 sužeistųjų prie Televizijos
bokšto ir prie Radijo ir televizijos komiteto ir gynusius svarbius objektus, budėjusiems prie
Parlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams, žaliaraiščiams,
sąjūdininkams, žiniasklaidos atstovams, atidavusiems ginklus.
Turbūt niekas pasaulyje nesupras LR Seimo 2021-06-10 priimto įstatymo “Dėl Laisvės gynėjo
statuso TEISĖKŪROS SUBTILYBIŲ kai sovietų nužudyti pasieniečiai gali gauti Laisvės gynėjo
statusą, o sovietų nužudytieji prie Televizijos bokšto negali gauti Laisvės gynėjo statuso.
Daugelis Laisvės gynėjų suprato, kad Seimo valdančioji dauguma (Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdis ir Laisvės partija) yra labai užimti strateginių susitarimų
įgyvendinimu: į Lietuvos abėcėlę įrašyti lenkiškas raides, įteisinti vienalyčių santuokas, įteisinti
psichotropinių ir narkotinių medžiagų vartojimą, nestatyti Laisvės monumento su amžinąja ugnimi
Lukiškių aiktėje Vilniuje, Sausio 13-ąją apkabinėti visus konservatorių herbais-neužmirštuolėmis,
įteisinti samagono gamybą, visokeriopai dergti ir niekinti 1941 m. Birželio Sukilėlius, neminėti
sovietų raudonųjų partizanų 1944 sausio 29-os Kaniūkų žudynių.
Leonas Kerosierius
Parlamento gynėjas, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas

NGS valdybos susirinkimo 2022 m. sausio 10 d. protokolo išrašas

Bendru sutarimu nutarta: dar kartą NGS skyrių pirmininkus įpareigoti pateikti ataskaitas sekančiame NGS valdybos susirinkime (atsakingas G.Vilkelis). Sekantis NGS valdybos susirinkimas planuojamas sušaukti vasario 10 d. 18 val. Taip pat nutarta susirinkimo darbotvarkę skelbti ne tik facebooke, bet ir NGS puslapyje (atsakingas S.Žilius).

Bendru sutarimu nutarta: 1) Alytaus sk. uždaryti; 2) patalpinti sąskaitą internete ir paskatinti NGS narius mokėti nario mokesčius tiesiogiai (už 1 ir 2 punktų informacijos paskelbimą atsakingas S. Žilius); 3) įspėti Šaulių sk. pirmininką Rimvydą Mintautą dėl nesumokėto nario mokesčio už 2020 m. ir Vilniaus sk. pirmininką Vladą Turčinavičių dėl nesumokėto nario mokesčio už 2021m. (atsakingas G.Vilkelis).
Bendru sutarimu nutarta: patvirtinti NGS narių kiekybinį sąrašą pagal sumokėtą nario mokestį: Radviliškio sk. 11 narių, Barikadų sk. 16 narių, Žemaitijos sk. 20 narių, Trakų sk. 25 nariai, Utenos sk. 13 narių, Panevėžio sk. 6 nariai. Viso NGS organizacijoje yra 97 (devyniasdešimt septyni nariai).
Bendru sutarimu nutarta: įpareigoti skyrių pirmininkus pateikti vardinius skyrių sąrašus pagal valdybos patvirtintą narių skaičių skyriuose iki NGS valdybos posėdžio vasario 10 dieną. Atsakingas G.Vilkelis.

Bendru sutarimu nutarta: apdovanoti Dalių Žižių, Virginijų Vitalijų Vilkelį ir Arvydą Anušauską Nepriklausomybės gynėjų sąjungos medaliais. Atsakingas A.Kulikauskis, S.Žilius.
Bendru sutarimu nutarta: NGS tęsia veiklą ir informuoja, kad atsiribojame ir smerkiame akcijas sausio 13 dieną turinčias tikslą nuversti teisėtai rinktą valdžią ir konstitucinę Lietuvos Respublikos santvarką. Renginio organizatoriai ir viešojoje erdvėje besireiškiantys asmenys nieko bendro su Nepriklausomybės gynyba ir su NGS neturėjo ir neturi.

1991 – 1992 METAI. TAIP GIMSTA KARIAI

Valdas Mintaučkis

Alaušų kaime, prie didžiausio Utenos rajono ežero Alaušo gimusiam ir ten vaikystę praleidusiam Aleksiejui sausio įvykių metu buvo vos 17. Besimokydamas Utenos regioniniame profesinio engimo centre laiko beveik neturėjo: paskaitos mokykloje, dziudo treniruotės Remonto mechaninėje gamykloje pas dziudo trenerį Viktorą Budzinskį, po to per visą Uteną į trenerio į Andriaus Zelevo karatė klubą antros vidurinės mokyklos sporto salėje. Vakarienei batonas, trys šaukšteliai cukraus ir indelis grietinės. Ryte viskas kartodavosi nuo pradžių. Treneriai jame suformavo ne tik kovinius įgūdžius, jie suformavo discipliną ir pagarbą žmogui,-juk po kovos ringe kovotojai vienas kitam nusilenkia ir paduoda ranką. Sausio dvyliktosios naktį su draugu Žanu Sipovičiumi tuomet jau dirbusiu Krašto apsaugos departamente susitiko Utenio aikštėje ir, kartu su tremtiniais, politiniais kaliniais, Sąjūdžio atstovais bei savo mokytoju Edmundu Pupiniu autobusu išvažiavo prie Aukščiausios Tarybos. Parlamento gynėjų daugėjo. Laiptine užsikabarojo ant kitoje pusėje Gedimino prospekto stovinčio namo stogo, žiūrėdamas į aikštėje šurmuliuojančią ir barikadas statančią minią, girdėjo prof. V. Landsbergio kreipimąsi, kunigo Roberto Grigo laiminimą, lietuvio karinio korespondento kovojusio Afganistane amerikiečių pusėje, pasakojimus. Tai paliko didžiulį įspūdį ir supratimą, kad vyksta kažkas svarbaus, jis esąs ten, kur turi būti. Nuo tos akimirkos tapo kariu. Kitą dieną įėjo į molotovo kokteilių kvapais prisigėrusį Aukščiausios Tarybos pastatą, pasendinęs save visais dviem metais, po nuodugnios kraštiečio iš Vyžuonų patikros buvo priskirtas Vilniaus būriui ir gavo pirmą kovinę užduotį – saugoti pastato langus, stogą ir žmones. Taip prasidėjo knygos „Tarp dangaus ir žemės“ autoriaus, Lietuvos kariuomenės pulkininko Aleksiejaus Gaiževskio kario kelias. Tarnavo Mokomajame junginyje, Lietuvos kariuomenės pirmosios sudėties specialios paskirties oro desanto būryje, mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Algirdo batalione, Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione ir LDK Vytenio batalione štabo viršininku, vėliau tapo šio bataliono vadu. Vadovavo Jungtinio štabo kovinių operacijų paramos skyriui, daugiau nei trejus metus Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centrui, vėliau Jonušo Radvilos mokomajam pulkui, du kartus dalyvavo tarptautinėse operacijose Afganistane, 2018-2021 buvo Lietuvos atstovas strateginėje NATO vadavietėje JAV, Norfolke, kuri užsiima strateginiu planavimu 20 metų į priekį, skaičiuoja tektoninių plokščių judėjimą, klimato kaitą, migrantų srautus ir nestabilias geopolitines situacijas. Viską galima įtakoti, numatyti grėsmes ir jas pristabdyti. Atliekant įvairias mokslinių studijų programas štabe dirbo virš 200 institutų. Pulkininkas dabar tarnauja Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo karinio rengimo valdybos, kuri sinchronizuoja ir vertina visus Lietuvoje vykstančius mokymus ir pratybas pradedant kosmosu, karinėmis jūrų ir oro pajėgomis įskaitant kibernetinę erdvę viršininku. Sausio mėnesio pabaigoje mums pasakė, kad esame kovinė jėga, reikia struktūrizuotis ir reorganizuotis, nes SKAT buvo savanoriai, o reikėjo reguliarių kariuomenės padalinių, reikėjo saugoti objektus, patruliuoti, ruošti pasalas, ruoštis šauktinių priėmimui. Tuomet Lietuvoje veikė OMON, KGB ir kitokie padaliniai. Česlovas Jezerskas tapo naujojo junginio vadu. Į formuojamo spec. paskirties oro desanto būrį aranką vykdė būrio vadas, penkiskart TSRS čempionas Pranas Kasteckas – nerealus laukinio charakterio kovinis vadas. Jis iš kelių šimtų žmonių atrinko ne tuos, kurie nebijojo mirti, bet tuos, kurie mokėjo atsikelti. Mirties baimė yra natūrali. Iki šios dienos, prieš kokį svarbų renginį, aš po stalu pakišu ranką ir žiūriu, ar ji virpa. Per dieną būdavo trys kovinės savigynos treniruotės. Mus mokė kovoti, stabdyti, naikinti greitais efektyviais judesiais, kadangi plikomis rankomis turėjome eiti prieš ginkluotus žmones. Ginklas buvo laikomas provokacine priemone, kadangi sovietinės struktūros galėjo mus sunaikinti kaip teroristus. Mokėjome naudotis sprogmenimis ir buvome pasiruošę sumokėti pačią didžiausią kainą. Vėliau, kai mūsų padalinį išformavo, operacijose dalyvaudavome kaip atskiri žmonės. Kadangi buvome dislokuoti Kapsų gatvėje, vietiniai pradėjo skriausti šauktinius, teko panaudoti senus įgūdžius, teko susidurti su brigada. Tada jie vardais nesivadino – tarpusavyje naudojo šaukinius pravardes ir kai šios knygos pagrindu buvo pastatytas kino filmas „Spec.žvėrynas“ premjeroje, atvykęs iš Norfolko, dalyvavo pirmos sudėties būrio karys Aleksiejus Gaiževskis – Voras.
Citata iš knygos: Norėdamas padėkoti kariui už jo tarnybą, pirmiausia turi tarti AČIŪ jo šeimai. Gyvybę karys aukoja tik už tai, ką iš tiesų myli ir nori apsaugoti. Tėvynė – tai ne žemės lopinėlis ir ne sąskaita banke. Tėvynė yra ten, kur kario širdis. Jei saugai ir brangini savo šeimą, turi dėl to kovoti. Ačiū mano mylimai ir brangiai ŠEIMAI už palaikymą, kantrybę, už tai, kad esate su manimi.
Iš plk. Aleksiejaus Gaiževskio interviu: Yra žuvusių karių, yra per anksti išėjusių draugų. Buvome vieningi, tokiais ir likom. Kas metai einame prie draugo kapo, švenčiame Geležinio vilko, kariuomenės dieną, važiuojame pas Edgaro Kopciko mamą. Ji neteko sūnaus, vieno iš dviejų. Mes pasakėme: mama, tu netekai vieno, bet gavai mus visus keturiolika. Atsirado nematytų nuotraukų ir filmuotos medžiagos. Mes tiesiog išėjome iš namų, tik paskambinę, pranešę tėvams. Žinojome, kad neturėsime ryšio su šeima, kad būsime išvežti į miškus, treniruojami, mokomi tol, kol pasieksime lygį, kol būsime paruošti operacijoms. Būrys vykdė vado įsakymus, privalėjo besąlygiškai vykdyti užduotis. Mus mokė ne muštis, o sunaikinti. Kova galėjo trukti iki dešimties sekundžių. Kodėl mus išblaškė po visą pasaulį? Mes, buvę kaip vienas kamuolys, ir staiga mūsų neliko. Skirtingi tų žmonių likimai. Kai kurie žmonės nebegalėjo susitaikyti su tuo, kad staiga jie jau ne spec. padalinio kariai. Jie nesusivokė erdvėje. Tada juk nebuvo jokių psichologinių pagalbų. Tiesiog. Iki pat dabar yra dienos, kai mes susirenkame ir pasakojame vienas kitam istorijas. Tik mums žinomas.