Author: Pirmininkas

Kada pagaliau Kazachstanui bus pritaikytos sankcijos?

Kazachstanas plečia karinį-ekonominį bendradarbiavimą su Rusija. Tai paskelbta viešuose pranešimuose. Pranešimo teksto vertimą ir nuorodą į originlų tekstą pateikiame.

Vasario 28 d. susitikime KSSO (ОДКБ) generalinis sekretorius Imangali Tasmagambetovas ir Rusijos Federacijos pramonės ir prekybos ministras, KSSO tarpvalstybinės karinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas Denisas Manturovas atkreipė dėmesį į būtinybę derinti esamą gynybos pramonės įmonių potencialą. CSTO valstybių narių (MIC). 

Kaip pranešama KSSO svetainėje, Imangali Tasmagambetovas atkreipė dėmesį į tai, kad iš maždaug 60 tarpvalstybinių sutarčių statusą turinčioje organizacijoje priimtų dokumentų apie 30 procentų reglamentuoja karinio-ekonominio bendradarbiavimo plėtrą.

„Šiandien yra sukurta pakankama ir tvirta reguliavimo teisinė bazė, kuria siekiama plėtoti praktinę sąveiką tarp vidaus gynybos pramonės įmonių ir gynybos sektoriaus įmonių organizacijos šalyse narėse“, – pažymėjo Denisas Manturovas. 

Imangali Tasmagambetovas pranešė apie KSSO sekretoriato atliekamus darbus ruošiantis XXI ICWEC posėdžiui, kuris 2023 m. balandžio mėn. vyks Dušanbėje.

Šalys taip pat aptarė tarptautinio kolektyvinio saugumo užtikrinimo forumo „Interpolitech“ KSSO globojamą holdingą 2024 m.

https://paodkb.org/events/tasmagambetov-i-manturov-obsudili-voprosy-razvitiya-voenno-ekonomicheskogo

Pranešimas NGS nariams

2023-04-15 d. (šeštadienį), 12 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyks visuotinis NGS narių suvažiavimas.

Registracijos pradžia – 11 val.

 Pateikiu ištrauką iš 2023-03-02 d. NGS valdybos posėdžio protokolo:

 Nutarta: 

 1. Suvažiavimą – visuotinį susirinkimą skelbti 2023 m. balandžio 15 d.(šeštadienį) 12 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Registracijos pradžia -11 val. ( pritarta bendru sutarimu ).

  2. Suvažiavimo balso teisę (rinkti valdybą ir kt.) turės tik tie NGS nariai, kurie visada  tvarkingai mokėjo nario mokestį, įskaitant ir už 2022m. (pritarta bendru sutarimu).

  3. Visuotinį susirinkimą rengia organizacinis komitetas, sudarytas iš NGS valdybos narių ir veikiančių skyrių atstovų. Skyriai, kurie neturi įsiskolinimų (sumokėtas nario mokestis) prašome elektroniniu paštu Gintui Vilkeliui ir Arnoldui Kulikauskiui iki 2023m. kovo 10 d. atsiųsti savo narių patikslintus sąrašus ir skirti po vieną asmenį (nurodant vardą, pavardę, elektroninį paštą ar telefono nr.) organizaciniam  komitetui. Taip pat atsiųsti pavardes ir vardus žmonių, labiausiai pasižymėjusius NGS veikloje, garsinant jos vardą ar kitaip daug dirbančius  ir prisidėjusius Lietuvos labui (pritarta bendru sutarimu).

  4. Iki 2023 m. kovo 15 d.visi skyrių pirmininkai atsiunčia elektroniniu paštu pirmininkui Arnoldui Kulikauskiui už 2021-2022 m. metines ataskaitas apie nuveiktus NGS darbus. Kiti valdybos nariai
( neturintys savo skyrių ) už darbus atsiskaito visuotinio suvažiavimo metu ( pritarta bendru sutarimu ).

  5. NGS valdybos vardu, kviesti NGS Tarybos garbės narį Česlovą Jezerską dalyvauti mūsų organizacijos valdymo organų rinkimuose (pritarta bendru sutarimu).

  6. Laikraštyje ” Lietuvos Aidas” paskelbti visuotinio susirinkimo laiką, datą ir vietą, bei raštu kreiptis į LK VĮKR instituciją dėl patalpų suteikimo, pravesti numatytą renginį (pritarta vienbalsiai bendru sutarimu.)

  7. Sekantį valdybos ir organizacinio komiteto posėdį sušaukti 2023 m. kovo 16 d. 16 val. LRS Baltijos asamblėjos salėje (priimta bendru sutarimu).

Pagarbiai

Gintas Vilkelis

NGS sekretorius

MES VĖL SUSITIKSIME

Vilnius, 2022-12-13

PRISIMINDAMI, kad Lietuvoje buvo dislokuota apie 35 tūkst. sovietų kariškių. Tai sudarė
apie 295 atskirus kovinius dalinius (motošaulių, artilerijos, tankų, raketų, torpedų, naikintuvų-
bombonešių, sraigtasparnių, nepilotuojamų skraidymo aparatų, pakrančių apsaugos ir kt.) bei juos
aptarnaujančius junginiuis. Paminėtina, kad tarp jų buvo apie 6000 desantininkų. SSRS karo vadovybė
specialioms užduotims vykdyti į Lietuvą atsiuntė KGB specialios paskirties grupę Alfa ir Pskovo 76-
osios oro desanto divizijos 234 pulko kareivius. 1991 m sausio 10 d M. Gorbačiovas ultimatyviai
pareikalavo Lietuvoje atkurti sovietų režimą.
PRISIMINDAMI kai 1991 metų sausio mėnesyje sovietų kariniai daliniai užpuldinėjo svarbius
valstybinius objektus.
PRISIMINDAMI, kai 1991 metų sausio 13-tąją sovietinė kariuomenė puolė Televizijos bokštą
Radijo ir televizijos komiteto pastatą.
PATYRĘ DAUG NUOSTOLIŲ IR AUKŲ MES NUGALĖJOME.
UŽJAUSDAMI AUKAS ir didžiuodamiesi Lietuvos gynėjų pariotiškumu ir didvyriškumu 32
metus gyvename Laisvėje.
ŽINODAMI, kad Rusijos karinės pajėgos 2013 pradėjo karą prieš Ukrainą ir nuo
2022-02-24 tęsia šį karą. PRIVALOME BŪTI PASIRENGĘ.
LR Seimas 2021-06-10 priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą
pagal kurį Laisvės gynėjo statusą gali gauti:
1) kariai savanoriai;
2) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai;
3) Valstybės saugumo departamento pareigūnai;
4) Muitinės departamento pareigūnai;
5) policijos pareigūnai;
6) šauliai.
Sausio 12-ąją mes susirinksime Seime į Nepriklausomybės gynėjų rikiuotę, konfefenciją.
Dalyvausime laužų uždegimo ceremonijoje ir bendrausime su bendraminčiais ir bendražygiais bei
jaunimu atėjusiais į Nepriklausomybės gynimo šventę.
Mes džiaugsimės, kai aukščiau paminėtėms Laisvės gynėjams bus įteikti pagarbos ženklai.
Mes didžiuosimės, kad mes su apdovanotaisiais buvome Parlamente, Sitkūnuose, barikadose,
pasienio užkardose, prie svarbiausių objektų.
Širdį skaudės, kankins nerimas, susirūpinimas, kils klausimai ir dvejonės, kad per 18 mėnesių
niekas įstatymdavystės teisę turintys nesiėmė iniciatyvų. kad būtų papildytas įstatymas suteikti Laisvės
gyunėjo statusą sovietų nužudytiems Laisvės gynėjams Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui,
Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui,
Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui
Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui, apie 1000 sužeistųjų prie Televizijos
bokšto ir prie Radijo ir televizijos komiteto ir gynusius svarbius objektus, budėjusiems prie
Parlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams, žaliaraiščiams,
sąjūdininkams, žiniasklaidos atstovams, atidavusiems ginklus.
Turbūt niekas pasaulyje nesupras LR Seimo 2021-06-10 priimto įstatymo “Dėl Laisvės gynėjo
statuso TEISĖKŪROS SUBTILYBIŲ kai sovietų nužudyti pasieniečiai gali gauti Laisvės gynėjo
statusą, o sovietų nužudytieji prie Televizijos bokšto negali gauti Laisvės gynėjo statuso.
Daugelis Laisvės gynėjų suprato, kad Seimo valdančioji dauguma (Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdis ir Laisvės partija) yra labai užimti strateginių susitarimų
įgyvendinimu: į Lietuvos abėcėlę įrašyti lenkiškas raides, įteisinti vienalyčių santuokas, įteisinti
psichotropinių ir narkotinių medžiagų vartojimą, nestatyti Laisvės monumento su amžinąja ugnimi
Lukiškių aiktėje Vilniuje, Sausio 13-ąją apkabinėti visus konservatorių herbais-neužmirštuolėmis,
įteisinti samagono gamybą, visokeriopai dergti ir niekinti 1941 m. Birželio Sukilėlius, neminėti
sovietų raudonųjų partizanų 1944 sausio 29-os Kaniūkų žudynių.
Leonas Kerosierius
Parlamento gynėjas, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas

NGS valdybos susirinkimo 2022 m. sausio 10 d. protokolo išrašas

Bendru sutarimu nutarta: dar kartą NGS skyrių pirmininkus įpareigoti pateikti ataskaitas sekančiame NGS valdybos susirinkime (atsakingas G.Vilkelis). Sekantis NGS valdybos susirinkimas planuojamas sušaukti vasario 10 d. 18 val. Taip pat nutarta susirinkimo darbotvarkę skelbti ne tik facebooke, bet ir NGS puslapyje (atsakingas S.Žilius).

Bendru sutarimu nutarta: 1) Alytaus sk. uždaryti; 2) patalpinti sąskaitą internete ir paskatinti NGS narius mokėti nario mokesčius tiesiogiai (už 1 ir 2 punktų informacijos paskelbimą atsakingas S. Žilius); 3) įspėti Šaulių sk. pirmininką Rimvydą Mintautą dėl nesumokėto nario mokesčio už 2020 m. ir Vilniaus sk. pirmininką Vladą Turčinavičių dėl nesumokėto nario mokesčio už 2021m. (atsakingas G.Vilkelis).
Bendru sutarimu nutarta: patvirtinti NGS narių kiekybinį sąrašą pagal sumokėtą nario mokestį: Radviliškio sk. 11 narių, Barikadų sk. 16 narių, Žemaitijos sk. 20 narių, Trakų sk. 25 nariai, Utenos sk. 13 narių, Panevėžio sk. 6 nariai. Viso NGS organizacijoje yra 97 (devyniasdešimt septyni nariai).
Bendru sutarimu nutarta: įpareigoti skyrių pirmininkus pateikti vardinius skyrių sąrašus pagal valdybos patvirtintą narių skaičių skyriuose iki NGS valdybos posėdžio vasario 10 dieną. Atsakingas G.Vilkelis.

Bendru sutarimu nutarta: apdovanoti Dalių Žižių, Virginijų Vitalijų Vilkelį ir Arvydą Anušauską Nepriklausomybės gynėjų sąjungos medaliais. Atsakingas A.Kulikauskis, S.Žilius.
Bendru sutarimu nutarta: NGS tęsia veiklą ir informuoja, kad atsiribojame ir smerkiame akcijas sausio 13 dieną turinčias tikslą nuversti teisėtai rinktą valdžią ir konstitucinę Lietuvos Respublikos santvarką. Renginio organizatoriai ir viešojoje erdvėje besireiškiantys asmenys nieko bendro su Nepriklausomybės gynyba ir su NGS neturėjo ir neturi.

1991 – 1992 METAI. TAIP GIMSTA KARIAI

Valdas Mintaučkis

Alaušų kaime, prie didžiausio Utenos rajono ežero Alaušo gimusiam ir ten vaikystę praleidusiam Aleksiejui sausio įvykių metu buvo vos 17. Besimokydamas Utenos regioniniame profesinio engimo centre laiko beveik neturėjo: paskaitos mokykloje, dziudo treniruotės Remonto mechaninėje gamykloje pas dziudo trenerį Viktorą Budzinskį, po to per visą Uteną į trenerio į Andriaus Zelevo karatė klubą antros vidurinės mokyklos sporto salėje. Vakarienei batonas, trys šaukšteliai cukraus ir indelis grietinės. Ryte viskas kartodavosi nuo pradžių. Treneriai jame suformavo ne tik kovinius įgūdžius, jie suformavo discipliną ir pagarbą žmogui,-juk po kovos ringe kovotojai vienas kitam nusilenkia ir paduoda ranką. Sausio dvyliktosios naktį su draugu Žanu Sipovičiumi tuomet jau dirbusiu Krašto apsaugos departamente susitiko Utenio aikštėje ir, kartu su tremtiniais, politiniais kaliniais, Sąjūdžio atstovais bei savo mokytoju Edmundu Pupiniu autobusu išvažiavo prie Aukščiausios Tarybos. Parlamento gynėjų daugėjo. Laiptine užsikabarojo ant kitoje pusėje Gedimino prospekto stovinčio namo stogo, žiūrėdamas į aikštėje šurmuliuojančią ir barikadas statančią minią, girdėjo prof. V. Landsbergio kreipimąsi, kunigo Roberto Grigo laiminimą, lietuvio karinio korespondento kovojusio Afganistane amerikiečių pusėje, pasakojimus. Tai paliko didžiulį įspūdį ir supratimą, kad vyksta kažkas svarbaus, jis esąs ten, kur turi būti. Nuo tos akimirkos tapo kariu. Kitą dieną įėjo į molotovo kokteilių kvapais prisigėrusį Aukščiausios Tarybos pastatą, pasendinęs save visais dviem metais, po nuodugnios kraštiečio iš Vyžuonų patikros buvo priskirtas Vilniaus būriui ir gavo pirmą kovinę užduotį – saugoti pastato langus, stogą ir žmones. Taip prasidėjo knygos „Tarp dangaus ir žemės“ autoriaus, Lietuvos kariuomenės pulkininko Aleksiejaus Gaiževskio kario kelias. Tarnavo Mokomajame junginyje, Lietuvos kariuomenės pirmosios sudėties specialios paskirties oro desanto būryje, mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Algirdo batalione, Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione ir LDK Vytenio batalione štabo viršininku, vėliau tapo šio bataliono vadu. Vadovavo Jungtinio štabo kovinių operacijų paramos skyriui, daugiau nei trejus metus Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centrui, vėliau Jonušo Radvilos mokomajam pulkui, du kartus dalyvavo tarptautinėse operacijose Afganistane, 2018-2021 buvo Lietuvos atstovas strateginėje NATO vadavietėje JAV, Norfolke, kuri užsiima strateginiu planavimu 20 metų į priekį, skaičiuoja tektoninių plokščių judėjimą, klimato kaitą, migrantų srautus ir nestabilias geopolitines situacijas. Viską galima įtakoti, numatyti grėsmes ir jas pristabdyti. Atliekant įvairias mokslinių studijų programas štabe dirbo virš 200 institutų. Pulkininkas dabar tarnauja Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo karinio rengimo valdybos, kuri sinchronizuoja ir vertina visus Lietuvoje vykstančius mokymus ir pratybas pradedant kosmosu, karinėmis jūrų ir oro pajėgomis įskaitant kibernetinę erdvę viršininku. Sausio mėnesio pabaigoje mums pasakė, kad esame kovinė jėga, reikia struktūrizuotis ir reorganizuotis, nes SKAT buvo savanoriai, o reikėjo reguliarių kariuomenės padalinių, reikėjo saugoti objektus, patruliuoti, ruošti pasalas, ruoštis šauktinių priėmimui. Tuomet Lietuvoje veikė OMON, KGB ir kitokie padaliniai. Česlovas Jezerskas tapo naujojo junginio vadu. Į formuojamo spec. paskirties oro desanto būrį aranką vykdė būrio vadas, penkiskart TSRS čempionas Pranas Kasteckas – nerealus laukinio charakterio kovinis vadas. Jis iš kelių šimtų žmonių atrinko ne tuos, kurie nebijojo mirti, bet tuos, kurie mokėjo atsikelti. Mirties baimė yra natūrali. Iki šios dienos, prieš kokį svarbų renginį, aš po stalu pakišu ranką ir žiūriu, ar ji virpa. Per dieną būdavo trys kovinės savigynos treniruotės. Mus mokė kovoti, stabdyti, naikinti greitais efektyviais judesiais, kadangi plikomis rankomis turėjome eiti prieš ginkluotus žmones. Ginklas buvo laikomas provokacine priemone, kadangi sovietinės struktūros galėjo mus sunaikinti kaip teroristus. Mokėjome naudotis sprogmenimis ir buvome pasiruošę sumokėti pačią didžiausią kainą. Vėliau, kai mūsų padalinį išformavo, operacijose dalyvaudavome kaip atskiri žmonės. Kadangi buvome dislokuoti Kapsų gatvėje, vietiniai pradėjo skriausti šauktinius, teko panaudoti senus įgūdžius, teko susidurti su brigada. Tada jie vardais nesivadino – tarpusavyje naudojo šaukinius pravardes ir kai šios knygos pagrindu buvo pastatytas kino filmas „Spec.žvėrynas“ premjeroje, atvykęs iš Norfolko, dalyvavo pirmos sudėties būrio karys Aleksiejus Gaiževskis – Voras.
Citata iš knygos: Norėdamas padėkoti kariui už jo tarnybą, pirmiausia turi tarti AČIŪ jo šeimai. Gyvybę karys aukoja tik už tai, ką iš tiesų myli ir nori apsaugoti. Tėvynė – tai ne žemės lopinėlis ir ne sąskaita banke. Tėvynė yra ten, kur kario širdis. Jei saugai ir brangini savo šeimą, turi dėl to kovoti. Ačiū mano mylimai ir brangiai ŠEIMAI už palaikymą, kantrybę, už tai, kad esate su manimi.
Iš plk. Aleksiejaus Gaiževskio interviu: Yra žuvusių karių, yra per anksti išėjusių draugų. Buvome vieningi, tokiais ir likom. Kas metai einame prie draugo kapo, švenčiame Geležinio vilko, kariuomenės dieną, važiuojame pas Edgaro Kopciko mamą. Ji neteko sūnaus, vieno iš dviejų. Mes pasakėme: mama, tu netekai vieno, bet gavai mus visus keturiolika. Atsirado nematytų nuotraukų ir filmuotos medžiagos. Mes tiesiog išėjome iš namų, tik paskambinę, pranešę tėvams. Žinojome, kad neturėsime ryšio su šeima, kad būsime išvežti į miškus, treniruojami, mokomi tol, kol pasieksime lygį, kol būsime paruošti operacijoms. Būrys vykdė vado įsakymus, privalėjo besąlygiškai vykdyti užduotis. Mus mokė ne muštis, o sunaikinti. Kova galėjo trukti iki dešimties sekundžių. Kodėl mus išblaškė po visą pasaulį? Mes, buvę kaip vienas kamuolys, ir staiga mūsų neliko. Skirtingi tų žmonių likimai. Kai kurie žmonės nebegalėjo susitaikyti su tuo, kad staiga jie jau ne spec. padalinio kariai. Jie nesusivokė erdvėje. Tada juk nebuvo jokių psichologinių pagalbų. Tiesiog. Iki pat dabar yra dienos, kai mes susirenkame ir pasakojame vienas kitam istorijas. Tik mums žinomas.

Didžiosios Britanijos žvalgyba „apšviečia” kinų šnipę, kuri „slepiasi viešai “

Žeimis Detmeris, VOA news

Didžiosios Britanijos vidaus žvalgybos agentūra MI5 patiria politinį spaudimą, kad paaiškintų, kodėl ji anksčiau neįspėjo įstatymų leidėjų apie įtariamos Kinijos šnipės veiklą, kuri, kaip teigia saugumo tarnyba, „sąmoningai įsitraukė į politinį kišimąsi į JK“.
Didžiosios Britanijos saugumo agentūros pastaraisiais mėnesiais perspėjo apie didėjantį Kinijos šnipų aktyvumą šalyje, tačiau įtariamai šnipei Christine Lee, 59 metų dviejų vaikų motinai ir Kinijos ambasados ​​patarėjai teisės klausimais, buvo leista netrukdomai dirbti ir netgi sulaukta apdovanojimų 2019 m. iš Downing Street 10.
Remiantis retu perspėjimu, kurį ketvirtadienį MI5 išsiuntė Bendruomenių rūmų valdžiai, Lee padėjo ir nukreipė finansines aukas iš Kinijos politinėms partijoms ir parlamentarams ir praleido gerus tris dešimtmečiu, užmegzdama ryšius su politikais ir aukšto rango pareigūnais

.Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Wang Wenbin penktadienį paneigė kaltinimus.

„Kinija visada laikėsi nesikišimo į kitų šalių vidaus reikalus principo“, – sakė jis per spaudos konferenciją Pekine. „Mes neturime poreikio ir neužsiimsime vadinamąja trukdžių veikla. Kai kurie žmonės galėjo žiūrėti per daug „007” filmų, todėl kilo per daug nereikalingų asociacijų.”

Kinijos ambasada Didžiojoje Britanijoje teigė, kad kaltinimai Lee yra „šmeižimo ir bauginimo prieš kinų bendruomenę Jungtinėje Karalystėje“ kampanijos dalis.

2015–2020 metais Lee advokatų kontora, įsikūrusi Anglijos mieste Birmingeme, paaukojo 900 000 USD Gardineriui jo biuro veiklai. Darbo partijos įstatymų leidėjas įdarbino vieną iš Lee sūnų savo privačiame biure. Gardineris Londono transliuotojui sakė, kad Christine Lee ieškos jo nuomonės apie tai, „kas buvo aukštesnis ir kas nusileido politikoje“.
Didžiosios Britanijos įstatymų leidėjas savo pareiškime teigė, kad „kelerius metus palaikė ryšius su mūsų saugumo tarnybomis“ dėl Lee ir teisingai pranešė apie visas aukas. Gardineris kurį laiką buvo pagrindinis leiboristų atstovas energetikos ir klimato kaitos bei tarptautinės prekybos klausimais. Jis iš esmės laikėsi Pekinui palankių pozicijų ir palaikė ginčytiną atominę elektrinę, kuri Didžiojoje Britanijoje statoma bendradarbiaujant su Kinijos valstybei priklausančia energetikos įmone.

Tačiau Didžiosios Britanijos valdžia nepateikė jokių pasiūlymų dėl jo netinkamo elgesio. Gardineris teigė, kad MI5 jam pranešė, kad nėra jokių žvalgybos duomenų, rodančių, kad Lee sūnus Danielis Wilkesas „žinojo apie neteisėtą savo motinos veiklą arba prisidėjo prie jos“.
Gavusi įspėjimą iš MI5, Bendruomenių rūmų pirmininkė Lindsay Hoyle ketvirtadienį perspėjo parlamentarus, sakydama, kad Lee „dalyvauja politinio kišimosi veikloje Kinijos komunistų partijos vardu, nusitaikydamas į Parlamento narius ir susijusius politinius subjektus“. Jis sakė, kad MI5 jai pranešė, kad Lee nuslėpė aukų, kurias ji skyrė tarnaujantiems ir būsimiems parlamentarams, kilmę.

Kinijoje gimusi Lee devintajame dešimtmetyje įkūrė namus Anglijos Midlandse ir įkūrė sėkmingą advokatų kontorą, kurios pagrindinis biuras yra Birmingeme, o filialai – Londono kinų kvartale, Pekine, Honkonge ir Guangdžou. Manoma, kad ji yra natūralizuota Didžiosios Britanijos pilietė.

Saugumo ministras Damianas Hindsas penktadienį sakė, kad bus peržiūrėta, kaip Lee pavyko užmegzti ryšius su atsakingais asmenimis. Hindsas teigė, kad incidentas parodė būdą, kaip priešiškos šalys bandė kištis į Didžiosios Britanijos politiką.

„Jūs turite operatorių, kurie specializuojasi bandydami, žinoti, rasti būdų, kaip patekti į įtakingas pareigas ir veikia įvairiais būdais“, – sakė jis „Sky News“.
Hindsas pridūrė: „Tai istorija, incidentas, punktas apie tai, kaip kitos valstybės gali įvairiais būdais siekti paveikti mūsų šalį, vienas iš jų yra politinis kišimasis, o vienas iš būdų tai padaryti yra finansavimas“.

Buvęs konservatorių partijos lyderis Iainas Duncanas Smithas paragino atlikti platesnę peržiūrą ir išnagrinėti, kodėl įstatymų leidėjai daug anksčiau nebuvo perspėti saugumo tarnybų dėl Lee, kuri jau 17 metų aukoja britų politikams.

„Kodėl, po galais, tokei agentei leidžiama veikti šioje šalyje? – paklausė jis ketvirtadienį Bendruomenių Rūmuose.

Didžiosios Britanijos pareigūnai teigia, kad Lee buvo įtariama siekusi paveikti kelis parlamentarus, nepaisant jų partijos. Keletas įstatymų leidėjų, įskaitant vyresniuosius, iš Konservatorių, Darbo ir Liberalų demokratų partijų gavo aukų, o ji turėjo prieigą prie eilės Didžiosios Britanijos ministrų pirmininkų. 2019 m. ji gavo tuometinės ministrės pirmininkės Theresos May apdovanojimą „Points of Light“ už darbą britų ir kinų bendruomenės labui. Apdovanojimas buvo atšauktas ketvirtadienį.

Vidutinio amžiaus, akiniuota ir gerbiamateisininkė, Lee iš pirmo žvilgsnio atrodytų neįtikėtina šnipė. Tačiau Didžiosios Britanijos žvalgybos pareigūnai teigia, kad jos šnipinėjimas buvo vadovėlinis prekybos poveikiu atvejis, pasitelkiant simpatijų pagalbą ir identifikuojant galimus verbuoti asmenis.

„Žmonės mano, kad šnipinėjimas yra spalvingi Džeimso Bondo dalykai“, – VOA sakė tarnaujantis britų žvalgybos pareigūnas. „Tačiau Lee vaidmuo buvo ne pavogti valstybės ir karines paslaptis, o įsiskverbti į politinius ir verslo sluoksnius būdais, naudingais Kinijos užsienio politikos tikslams ir atverti įtakos kelius“, – pridūrė jis.
„Ji yra klasikinis atvejis, kai šnipas slepiasi matomoje vietoje“, – pridūrė jis.
Žinoma, Lee nebuvo smulki žuvelė. Ji buvo pažįstama figūra Didžiosios Britanijos parlamente ir neslėpė aukšto lygio ryšių su Kinijos politine isteblišmentu. Jos advokatų kontora konsultavo Kinijos ambasadą, ji buvo nufotografuota stovinti šalia Kinijos prezidento Xi Jinpingo.

Gruodį Didžiosios Britanijos užsienio žvalgybos agentūros MI6 vadovas Richardas Moore’as pareiškė, kad Kinijos iškilimas yra „vienintelis didžiausias prioritetas“ jo pareigūnams. Jis perspėjo, kad Pekinas didina savo šnipinėjimo veiklą ir daugiausia dėmesio skiria politikai ir vyriausybės darbuotojams, taip pat tiems, kurie dirba pramonės šakose ir universitetuose, kurie gali būti naudingi KKP.
„Jie taip pat stebi ir bando daryti netinkamą įtaką Kinijos diasporai“, – sakė jis.

Pagal užsienio spaudą parengė Sigitas Žilius

Straipsnis originalo kalba:

https://www.voanews.com/a/british-intelligence-shines-light-on-chinese-spy-hiding-in-plain-sight-/6397338.html

https://www.voanews.com/a/british-intelligence-shines-light-on-chinese-spy-hiding-in-plain-sight-/6397338.html

Paminklas Andreikėnų partizanams

Valdas Mintaučkis

Šiandien Utenos rajono Andreikėnų kaime Nepriklausomybės gynėjų sąjungos iniciatyva pastatytas paminklas 1947 metų sausio 30 dieną Asmalų kaime žuvusiam „Kovo“ būrio vadui Andreikėnų kaimo gyventojui Jonui Vanagui – Tyrūnui, 1949 metų lapkričio 15 dieną Andreikėnų kaime buvusiame bunkeryje žuvusiems Vytauto apygardos Liūto rinktinės štabo rikiuotės skyriaus viršininkui Jonui Šyviui –„Plienui“, Ąžuolo kuopos kovo būrio partizanams Kaziui Steibliui –Ramūnui, Adomui Bražėnui – Riškučiui, Jonui Simunčiui – Girėnui.
Pagal ilgamečio Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
darbuotojo skulptorius Jono Jogėlos projektą paminklą pagamino ir pastatė Alytaus
įmonė „Sobnetas ir Ko“.