NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ SĄJUNGOS NARIAMS – AŠ ATSIPRAŠAU

Leonas Kerosierius, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos narys
Vilnius, 2021-12-23

Į Nepriklausomybės gynėjų sqąjungą mes susirinkome iš Parlamento rūmų, Televizijos
bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto aikščių, iš pasienio užkardų, iš Parlamento barikadų, iš
miestų ir miestelių.
Mūsų sambūrio tikslas prisiminti Lietuvos Nepriklausomybės kovas ir budėti Tėvynės
gynyboje.
Gaudami valstybės apdovanojimus Prezidentui esame tarę TĖVYNĖS LABUI.
Gaudami nario pažymėjimą savo vadui Jonui Gečui taip pat esame tarę TĖVYNĖS LABUI.
Panašiai dėkojame už bet kokią paskatą.
Mūsų didingos organizacijos nariai rinkiminiame suvažiavime išrinko valdymo
organus, o mes įsipareigojome vykdyti mums pavestą misiją.
Aš, šalia kitų įpareigojimų, pasisiūliau padėti spręsti nario mokesčių rinkimo
klausimus, dalyvauti įstatų rengimo procedūrose. Patikėkite, kad man nepavyko abiem
klausimais. Dėl nario mokesčių rinkimo ne vieną kartą kalbėjau valdybos posėdyje ir oficialiai
rašiau ir ne kartą buvau kritikuojamas. Dėl įstatų esu pateikęs oficialius raštus, kuriuose esu
nurodęs, kad įstatų keitimo iniciatoriai turėtų pateikti tikslus ir kainą, nes reikėtų apmokėti
teisininkų konsultacijas, pakeitus įstatus reikėtų pakeisti NGS atributiką, sąskaitas, antspaudus
ir apmokėti kitas išlaidas. Mano manymu įstatų keisti nereikėtų, nes pagal juos visi norintys
gali bet kokį darbą atlikti – net kalnus nuversti. Mes dažnai pamiršdavome, kad darbo sėkmę
garantuoja visų valdybos narių teikiami pasiūlymai, aktyvus dalyvavimas darbe, prisiėmimas
prievolę atlikti darbus – O MES DAŽNAI REIKALAUDAVOME, KAD PIRMININKAS
IŠSPRĘSTŲ PROBLEMAS PATYS PASILIKDAMI NUOŠALYJE, nenorėdami suprasti,
kad pirmininko pagrindinė funkcija yra organizuoti darbą, kai mes visi valdybos nariai
tinkamai parengiame dokumentus arba suformuluojame užduotį, arba pateikiame pasiūlymą.
Esame dalyvavę įvairiuose aukščiausio lygio valstybės renginiuose ir kiekvienais
metais sausio 12 dieną Nepriklausomybės gynėjų rikiuotėje, konferencijoje ir laužų uždegimo
ceremonijoje. Visur ir visada susitikdami bendražygius prisimename anų laikų kovas ir
pasidaliname aktualijomis
Prieš porą savaičių dalyvavome Laisvės premijos laureato partizano Juozo Jakavonio-
Tigro ir generolo Gintautto Zenkevičiaus laidotuvių ceremonijose. Bažnyčiose ir laidotuvėse
buvo NGS narių. Tada dar kartą supratome koks reikšmingas šių karžygių gyvenimas
Lietuvos Nepriklausomybes kovose, nes ir mes buvome šalia jų ir žinaome priesaikos žodžius,
kad visada reikia budėti dėl Lietuvos Nepriklausomybės.
Laužydami plotkelę Kūčių vakarienėje, budėdami Kalėdų Šventose mišiose ir išgirdę
Naujųjų metų paskelbimo laikrodžio dūžius dar kartą prisiminsime savo darbus, pagalvosime
ar visada buvome teisūs, prašysime atleidimo už nuodėmes, už kitų įskaudinimą,
prisiiminsime atsakomybę už nenuveiktus darbus ir stenksimės būti Aukščiausiojo ir
bendraminčių tarnais.
Aš atsiprašau, kad tinkamai neatlikau man pavestas užduotis, gal ką įžeidžiau.
KAS GERA PRISIMINKIME.
TĖVYNĖS LABUI
SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS