Kreipimasis į Nepriklausomybės Gynėjų Sąjungos narius

                                                                             Vilnius,   2021-04-08

Leonas Kerosierius, NGS valdybos narys

Atšventėme gražiausią pavasario šventę – ŠVENTASIAS VELYKAS.

COVID-19 pandemijos krečiami uždarai, kiekvienas su savo šeima ir savimi šventėme SAUSIO 13-osios Pergalės šventę, Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Pergyvename, kad esame izoliuoti ir neturime galimybių bendrauti.

MATĖME kaip krikščionių demokratų ir jų partnerių neužmirštuole padabinta Europos Komisijos Pirmininkė Uršulė von der Leyen  Sausio  13  kalbėjo televizijose, o laikraščiai platino jos nuotraukas su nezubutke.  PRISIMINKIME,  kad niekas nesugebėjo Laisvės  kovotojams prikabinti taip nekenčiamų nezubutkių. Kas gali paneigti, kad Lietuvą valdantys krikščionys demokratai  bandys nezabutkėmis apkabinėti Vatikaną.

Buvome liudininkais apie Seime vykstančias  įstatymdavystės procedūras. Bandėme aiškintis statuso suteikimo klausimais. Liko klausimai be atsakymų.

STEBĖJOME kaip Seime buvo susidorojama su profesoriais Valdu Rakučiu ir Adu Jakubausku.

ŽINOME, kad Seime bus svarstomos Lietuvos raidyno sunaikinimo procedūros, vienalyčių santuokų organizavimo klausimai, alkoholio ir psichotropinių narkotinių medžiagų plėtros klausimai. MANYTINA, kad šiais klausimais  valdantys krikščionys demokratai su koalicijos partneriais sunaikins raidyną, sudarys sąlygas tuoktis vienalyčiams ir papildys biudžetą papildomais eurais už alkoholį ir psichotropines-narkotines medžiagas ir pastatys naujų ligoninių alkoholikams ir psichams gydyti bei pastatys naujų kalėjimų ir sulaikymo izoliatorių visuomenei apginti nuo alkoholikų, narkomanų ir psichopatų ir VALDANTYS šauks, kad kuriame naujas darbo vietas.

Seimas labai nenoriai reaguoja į visuomeninių organizacijų ir Laisvės kovotojų prašymus iškilmingai ir valstybiškai paminėti 1941 Biržėlio Sukilimo 80-mečio jubiliejų. Tais klausimais Vilniaus Sąjūdžio taryba 2021-04-06  išplatino pareiškimą (pridedame).

TIKĖTINA, kad bus svarstomas ir statuso klausimas.

2021-02-24 rašiau Jums laišką ir prašiau, kad telktumėsi spręsti mus jaudinančiais klausimais ir ypatingai dėl įstatų tvarkymo (pridedu).

Prašau Jūsų kas turi senų įstatų ir naujų įstatų kopijas atsiųsti man el. paštu leonaslabora@gmail.com   arba popierinių dokumentų kopijas paštu Leonui Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius.

Eina pavasaris. Tikėkime, kad surasime laiko pasitarnauti Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungai ir Lietuvai mūsų Tėvynei.

                      Nuo mūsų susirinkimo Karininkų Ramovėje, nuo valstybinių didingų ir skausmingų švenčių dienos nenuilstamai bėga laikas. Ir rodosi taip norėta susitikti, pasikalbėti, pasitarti ir BŪTINAI SPRĘSTI  NGS  einamuosius ir perspektyvius klausimus – niekaip dėl COVID-19 pandemijos negalime susitikti.

                   O suvažiavime įpareigojimų ir valdybos pasiūlytų veiklų turbūt mums kiekvienam asmeniškai ir visai valdybai dar nepavyko išspręsti.

                   Turbūt turėtumėm prisiimti atsakomybę prieš visą Nepriklausomybės Gynėjų Sąjungą, prieš valdybą ir kiekvienas prieš save, kad ne viską padarėme ir imtis priemonių susitelkus skubiai spręsti svarbiausius klausimus. Visus tebejaudina pateikti keli skirtingi įstatų egzemplioriai – o mes patys žinome, kad šis darbas yra ypatingai svarbus, todėl siūlau per savaitę susitarti ir imtis neatidėliotinų veiksmų įstatų projekto rengimui.

                      PRISIMINKIME, kad kiekvieno mūsų pareiga finansiškai padėti NGS vystyti veiklą. Aš prisiimu atsakomybę, kad nesugebėjau tinkamai kalbėtis ir tartis su kolegomis, kad NGS nariai būtų atsiskaitę už 2020 metus. Atsiminkime kokių nemalonumų buvo suvažiavime DĖL KVORUMO. Manau, kad skyriai turėtų išsiaiškinti 2020 metų rezultatus. 

Dėkodami už bendradarbiavimą turėkime vilties, kad bendromis pastangomis bendru sutarimu išspręsime visus numatytus klausimus.  Mes visada buvome susitelkę ir kilusias problemas bendrai pavykdavo išspręsti.

                                                                                                       

PRIEDAS


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Pirmininkui Laurynui Kasčiūnui

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams

LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos Pirmininkei

Paulei Kuzmickienei

LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos nariams

Lietuvos Laisvės kovotojams

1941 metų Birželio Sukilimo dalyvių giminėms ir artimiesiems
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

Dėl  1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMO 80-mečio paminėjimo 
                               
Vilnius, 2021-04-06

                    Daugelis organizacijų daugybę kartų kreipėsi į aukščiausius Lietuvos pareigūnus, institucijas, visuomenę, kad tinkamai būtų paminėtas 1941 metų Birželio Sukilimas.

                    Apie tai 2021-01-03 rašėme Jums laišką (pridedame)  ir prašėme:   

SUKILĖLIAI,  ATLIKĘ  PRIESAIKĄ  TĖVYNEI,  IŠĖJO  AMŽINYBĖN. TEGUL  JŲ  TEISĖJU  BUS  AUKŠČIAUSIAS. Lietuvos vadovai ir politikai per 30 metų neįvykdė SUKILĖLIŲ paskutinio  prašymo teisiniu aktu  įteisinti 1941 m Birželio 23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją.

TODĖL  DAR  KARTĄ  visų laisvę mylinčių ir už ją gyvybes paaukojusių Lietuvos žmonių vardu PRAŠOME:

2021 metus paskelbti Birželio Sukilimo metais.
1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą pareiškimą 

„Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu.

PRIMENAME, kad 2020-06-23 d. 16 val  prie LR Seimo Nepriklausomybės aikštėje ir 18 val  prie namo Nr. 3 Tado Kastiuškos gatvėje Vilniuje vyko 1941 metų Biržėlio sukilimo paminėjimo mitingai. Šiuose mitinguose buvo primenama tų laikų įvykiai ir prašoma tinkamai 2021 metais paminėti Birželio sukilimo aštuoniasdešimtmetį.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad iki šiol į abiejų mitingų dalyvių prašymus, į daugybę kreipimųsi ir laiškų į atsakingiausius pareigūnus, politikus ir institucijas, kad iškilmingai valstybės mastu būtų paminėtas Birželio Sukilimo aštuoniasdešimtmetis  niekas tinkamai nereagavo. Neteko girdėti, kad Seimo nariai būtų iniciavę įstatymo projektą  teisiniu aktu  įteisinti 1941 m Birželio 23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją.  Tai labai lengva padaryti atsiradus nors 40 Seimo narių iniciatyvinei grupei. Niekur neskelbiama kokius renginius organizuos Seimas ir Vyriausybė 2021 metais.

PRAŠOME Seimo vadovybę ir Seimo narius, valstybės institucijų vadovus ir pareigūnus  ĮSIKLAUSYTI į 2020-06-23 d. mitingų ir daugybę po to sekusių organizacijų prašymus 1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą pareiškimą  „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu.

Tarybos pirmininkas                                                                                L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                          A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja                                                                          R. Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas                                                                        P. Gvazdauskas

Pirmininko pavaduotojas                                                                        V. Jakubonis

Pirmininko pavaduotojas                                                                        H. Martinkėnas

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas


Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, 
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    
 el. p. vilnius@sajudis.com         www.sajudis.com

                                                                                                                                            PRIEDAS

  Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai


LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Seimo Pirmininkės  pavaduotojui Pauliui Saudargui

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Pirmininkui Laurynui Kasčiūnui

LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams

LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos Pirmininkui

Valdui Rakučiui

LR Seimo Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisijos nariams

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos prezidiumo Pirmininkui Giedriui Gataveckui

Lietuvos Laisvės Kovotojų  sąjungos garbės Pirminikui Jonui Burokui

Lietuvos Laisvės kovotojams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai


    
Dėl  1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMO  paminėjimo 
                                Vilnius, 2021-01-03


                     2020-08-02 kreipėmės į Lietuvos vadovus ir atsakingas institucijas laišku   “PAMINĖKIME 1941 metų BIRŽELIO 22-28 d. SUKILIMĄ”  (pridedame) . 
            Esame gavę kai kurių atsakymų dėl mūsų prašymo. Tačiau iki šiol neteko gauti jokio galutinio atsakymo dėl 2021 metų paskelbimo  Birželio sukilimo metais ir 1941 metų birželio 23 dienos  DEKLARACIJOS  paskelbkimo teisės  aktu.

                    ŽINOMA, kad su  panašiais prašymais daugelis organzacijų į Jus kreipėsi daug kartų – tačiau prašymai nebuvo tenkinami.

             PRIMENAME, kad 1939-08-23 Maskvoje Ribentropas ir Molotovas pasirašo nepuolimo sutartį ir slaptą papildomą protokolą. Šiuo protokolu Lietuva su Vilniaus sritimi atiteko Vokietijos interesų sferai.
            1939-09-01 pradedamas Antrasis Pasaulinis karas siekiant užvaldyti pasaulį.
            1939-09-01 Vokietija iš vakarų, o SSSR 1939-09-17 iš rytų puola Lenkiją ir nugalėję 1939 09 28 pasirašo jos teritorijos tarpusavio dalybos sutartį. Nugalėtojai Lietuvos Brastoje (Brest – Litovske, dab. Breste ) bendru paradu atšventė pergalę. Pažymėtina, kad tą pačią dieną Ribentropas ir Molotovas pasirašo slaptą papildomą protokolą: „Lietuva, išskyrus pietinę Suvalkiją, perduodama į Sovietų sąjungos interesų sferą mainais už Liublino ir Varšuvos vaivadijų dalį“.
            1939 m. spalio pradžioje sovietai su vokiečiais pradeda derybas, kad SSSR atiduosianti Vilnių Lietuvai, kuri už tai turėsianti perleisti Vokietijai pietinę Suvalkiją.
            1940-06-15 SSSR okupuoja Lietuvą.

           1941-01-10 Šelenbergas ir Molotovas pasirašo trečią slaptą protokolą, pagal kurį Vokietija pardavė Sovietų sąjungai Suvalkiją už 7,5 mln. JAV dolerių.

                      1940-06-15 sovietai okupavę ir aneksavę Lietuvą prieš Lietuvos gyventojus pradėjo masinius terorus: sovietinės valdžios įvedimas,  partijų uždraudimas, žmonių šnipinėjimas, supriešinimas ir persekiojimas, teismai, įkalinimai, žudynės, tremtys.1940.06.15-1941-06-22 buvo įkalinta , nužudyta, ištremta 23000 žmonių.

                      Nepriklausomybės praradimas ir minėti faktai tapo paskata 1941 m. birželio 22 dieną įsižiebti Tautos (kitaip Birželio) sukilimui, kurio liepsna apėmė visą Lietuvą.
Birželio 23 d., per Kauno Radiofoną visam pasauliui buvo ištransliuota garsioji Deklaracija, skelbusi apie Nepriklausomybės atstatymą visoje Lietuvoje.
Sukilimo metu buvo išlaisvinta Lietuva nuo sovietų. Išsivadavimo kovose žuvo daugiau nei du tūkstančiai Lietuvos žmonių.  Sukilėliai kovojo ir prieš sovietus, ir prieš nacius.

Nacių Vokietijos okupacijos metu 1941.06.22-1944.07. buvo įkalinta, išvežta į koncentracijos stovyklas 29500 žmonių, nužudyta  240 000 žmonių (iš jų apie 200 tūkst. žydų),  išvežta priverstiniams darbams į Vokietiją 60 tūkst. žmonių.

             Stalino-Hitlerio suokalbio pasekmėje išnaikinta trečdalis tautos, padaryta žalos maždaug už 830 milijardų  JAV dolerių.  

SUKILĖLIAI,  ATLIKĘ  PRIESAIKĄ  TĖVYNEI,  IŠĖJO  AMŽINYBĖN. TEGUL  JŲ  TEISĖJU  BUS  AUKŠČIAUSIAS. Lietuvos vadovai ir politikai per 30 metų neįvykdė SUKILĖLIŲ paskutinio  prašymo teisiniu aktu  įteisinti 1941 m Birželio 23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją.

TODĖL  DAR  KARTĄ  visų laisvę mylinčių ir už ją gyvybes paaukojusių Lietuvos žmonių vardu PRAŠOME:

2021 metus paskelbti Birželio Sukilimo metais.
1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą pareiškimą 

„Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu.

Tarybos pirmininkas                                                                                 L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingas sekretorius                      A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja                                                                            R. Jakučiūnienė

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

                                                                                                            PRIEDAS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai                                                                                                                                                                

                      LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei 

LR Seimo nariams

LR Vyriausybės nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Europos Parlamento nariams

LIETUVOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai  

                                                                P A R E I Š K I M A S

PAMINĖKIME 1941 metų BIRŽELIO 22-28 d.  SUKILIMĄ  

                                Vilnius,  2020-09-02

                    1940 m. birželio 15 d. SSRS okupavus ir tų pačių metų rugpjūčio 3d. aneksavus Lietuvą, prasidėjo masinis krašto gyventojų terorizavimas bei naikinimas. 1941 m. birželio 14 d. iš Lietuvos į tolimuosius SSRS regionus buvo ištremta daugiau, nei 18000 šalies žmonių, masiškai buvo teisiami, niekinami ir žudomi žmonės.

                  Nepriklausomybės praradimas ir minėti faktai tapo paskata 1941 m.  birželio 22 dieną įsižiebti Tautos (kitaip Birželio) sukilimui, kurio liepsna apėmė visą Lietuvą.

                      Birželio 23 d.,  per Kauno Radiofoną visam pasauliui buvo ištransliuota garsioji Deklaracija, skelbusi apie Nepriklausomybės atstatymą visoje Lietuvoje.

                      Sukilimo metu buvo išlaisvinta Lietuva nuo sovietų. Išsivadavimo kovose žuvo daugiau, nei du tūkstančiai Lietuvos žmonių.  

                      Sukilėliai kovojo ir prieš sovietus, ir prieš nacius.

                      Mūsų pareiga tai prisiminti ir gerbti!

                      PRISIMINKIME, kad LR Seimas  2000 metų rugsėjo 12 d. 11:21:47 NUTARĖ „Priimti 1941 m. birželio 23 d.  Lietuvos Laikinosios vyriausybės priimto ir paskelbto pareiškimo „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas  „Pripažinimo Lietuvos valstybės teisės aktu įstatymą“. Tačiau LR Seimas nebaigė šio priimto įstatymo įforminimo procedūrų.

                  Per pastaruosius 29 atkurtos Nepriklausomybės metus daugelis patriotinių bei visuomeninių organizacijų ne kartą kreipėsi į Lietuvos aukščiausias institucijas reikalaudamos, kad šis tautos valią išreiškęs dokumentas „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ būtų pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktu.

KONSTATUOJAME, kad 2013-03-07  Prezidentė D. Grybauskaitė  priėmė 1941 m. Birželio 22–28 dienų sukilimo, Vietinės rinktinės, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų  Ramovės, Krašto apsaugos bičiulių klubo ir Sąjūdžio atstovų delegaciją. Susitikime buvo prašoma įteisinti 1941-06-23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją. Panašūs susitikimai 2013-04-10 d. vyko su Seimo Pirmininku V. Gedvilu ir 2013-05-07 su Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi.     Dalyviai  Prezidentei, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui įteikė specialiai dedikuotas knygas „Lietuvių tautos SUKILIMAS 1941 m. Birželio 22–28 d.“ Ši knyga turėjo priminti apie sukilėlių tarnystę Lietuvai, didvyrišką kovą ir auką Tėvynei.  Susitikimų dalyviai prašė jų 1941 metų Birželio 23 d. Nepriklausomybės  atstatymo Deklaraciją įteisinti Įstatymu. Panašūs prašymai teikiami nuolat, tačiau NEREAGUOJAMA.

                     ŽINOMA, kad pastaraisiais metais birželio 23 dieną prie Seimo vyksta mitingai, kuriuose prašoma įteisinti 1941 metų Birželio 23 dienos Nepriklausomybės atstatymo deklaraciją. 2020 metais  šią iškilmingą datą pagerbti ir pažymėti Vilniuje  birželio 23 dieną buvo suorganizuoti 2 renginiai:  16 val. Nepriklausomybės aikštėje – iniciatorius Kęstutis Balčiūnas Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos valdybos narys. 18 val. T. Kosciuškos g.  Nr. 1, kur 1941 metais prasidėjo sukilimas – organizatorius Sakalas Gorodeckis  1941 Biržėlio sukilėlių kuopos vado Stasio Gorodeckio sūnus.

                   Visuose organizuojamuose renginiuose prašoma įteisinti 1941-06-23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją.

                      Deja, mūsų išrinktoji valdžia į tai nereaguoja. Dar daugiau  – tyliai pritardama, leidžia tyčiotis iš tautai šventų dalykų! 

                      2021 Birželio 22 dieną sukanka 80 metų, kai prasidėjo Birželio Sukilimas.

                      PRAŠOME:

                      2021 metus paskelbti Birželio Sukilimo metais.

                      Visų laisvę mylinčių ir už ją gyvybes paaukojusių  Lietuvos žmonių vardu prašome 1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą  pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu.

Tarybos pirmininkas                                                                                         L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingas sekretorius                              A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja                                                                                    R. Jakučiūnienė 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

                      Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,  G. Adomaitis tel 8611 30131

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

     el. p. vilnius@sajudis.com         www.sajudis.com