Pranešimas NGS nariams

2023-04-15 d. (šeštadienį), 12 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyks visuotinis NGS narių suvažiavimas.

Registracijos pradžia – 11 val.

 Pateikiu ištrauką iš 2023-03-02 d. NGS valdybos posėdžio protokolo:

 Nutarta: 

 1. Suvažiavimą – visuotinį susirinkimą skelbti 2023 m. balandžio 15 d.(šeštadienį) 12 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Registracijos pradžia -11 val. ( pritarta bendru sutarimu ).

  2. Suvažiavimo balso teisę (rinkti valdybą ir kt.) turės tik tie NGS nariai, kurie visada  tvarkingai mokėjo nario mokestį, įskaitant ir už 2022m. (pritarta bendru sutarimu).

  3. Visuotinį susirinkimą rengia organizacinis komitetas, sudarytas iš NGS valdybos narių ir veikiančių skyrių atstovų. Skyriai, kurie neturi įsiskolinimų (sumokėtas nario mokestis) prašome elektroniniu paštu Gintui Vilkeliui ir Arnoldui Kulikauskiui iki 2023m. kovo 10 d. atsiųsti savo narių patikslintus sąrašus ir skirti po vieną asmenį (nurodant vardą, pavardę, elektroninį paštą ar telefono nr.) organizaciniam  komitetui. Taip pat atsiųsti pavardes ir vardus žmonių, labiausiai pasižymėjusius NGS veikloje, garsinant jos vardą ar kitaip daug dirbančius  ir prisidėjusius Lietuvos labui (pritarta bendru sutarimu).

  4. Iki 2023 m. kovo 15 d.visi skyrių pirmininkai atsiunčia elektroniniu paštu pirmininkui Arnoldui Kulikauskiui už 2021-2022 m. metines ataskaitas apie nuveiktus NGS darbus. Kiti valdybos nariai
( neturintys savo skyrių ) už darbus atsiskaito visuotinio suvažiavimo metu ( pritarta bendru sutarimu ).

  5. NGS valdybos vardu, kviesti NGS Tarybos garbės narį Česlovą Jezerską dalyvauti mūsų organizacijos valdymo organų rinkimuose (pritarta bendru sutarimu).

  6. Laikraštyje ” Lietuvos Aidas” paskelbti visuotinio susirinkimo laiką, datą ir vietą, bei raštu kreiptis į LK VĮKR instituciją dėl patalpų suteikimo, pravesti numatytą renginį (pritarta vienbalsiai bendru sutarimu.)

  7. Sekantį valdybos ir organizacinio komiteto posėdį sušaukti 2023 m. kovo 16 d. 16 val. LRS Baltijos asamblėjos salėje (priimta bendru sutarimu).

Pagarbiai

Gintas Vilkelis

NGS sekretorius