MES VĖL SUSITIKSIME

Vilnius, 2022-12-13

PRISIMINDAMI, kad Lietuvoje buvo dislokuota apie 35 tūkst. sovietų kariškių. Tai sudarė
apie 295 atskirus kovinius dalinius (motošaulių, artilerijos, tankų, raketų, torpedų, naikintuvų-
bombonešių, sraigtasparnių, nepilotuojamų skraidymo aparatų, pakrančių apsaugos ir kt.) bei juos
aptarnaujančius junginiuis. Paminėtina, kad tarp jų buvo apie 6000 desantininkų. SSRS karo vadovybė
specialioms užduotims vykdyti į Lietuvą atsiuntė KGB specialios paskirties grupę Alfa ir Pskovo 76-
osios oro desanto divizijos 234 pulko kareivius. 1991 m sausio 10 d M. Gorbačiovas ultimatyviai
pareikalavo Lietuvoje atkurti sovietų režimą.
PRISIMINDAMI kai 1991 metų sausio mėnesyje sovietų kariniai daliniai užpuldinėjo svarbius
valstybinius objektus.
PRISIMINDAMI, kai 1991 metų sausio 13-tąją sovietinė kariuomenė puolė Televizijos bokštą
Radijo ir televizijos komiteto pastatą.
PATYRĘ DAUG NUOSTOLIŲ IR AUKŲ MES NUGALĖJOME.
UŽJAUSDAMI AUKAS ir didžiuodamiesi Lietuvos gynėjų pariotiškumu ir didvyriškumu 32
metus gyvename Laisvėje.
ŽINODAMI, kad Rusijos karinės pajėgos 2013 pradėjo karą prieš Ukrainą ir nuo
2022-02-24 tęsia šį karą. PRIVALOME BŪTI PASIRENGĘ.
LR Seimas 2021-06-10 priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą
pagal kurį Laisvės gynėjo statusą gali gauti:
1) kariai savanoriai;
2) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai;
3) Valstybės saugumo departamento pareigūnai;
4) Muitinės departamento pareigūnai;
5) policijos pareigūnai;
6) šauliai.
Sausio 12-ąją mes susirinksime Seime į Nepriklausomybės gynėjų rikiuotę, konfefenciją.
Dalyvausime laužų uždegimo ceremonijoje ir bendrausime su bendraminčiais ir bendražygiais bei
jaunimu atėjusiais į Nepriklausomybės gynimo šventę.
Mes džiaugsimės, kai aukščiau paminėtėms Laisvės gynėjams bus įteikti pagarbos ženklai.
Mes didžiuosimės, kad mes su apdovanotaisiais buvome Parlamente, Sitkūnuose, barikadose,
pasienio užkardose, prie svarbiausių objektų.
Širdį skaudės, kankins nerimas, susirūpinimas, kils klausimai ir dvejonės, kad per 18 mėnesių
niekas įstatymdavystės teisę turintys nesiėmė iniciatyvų. kad būtų papildytas įstatymas suteikti Laisvės
gyunėjo statusą sovietų nužudytiems Laisvės gynėjams Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui,
Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui,
Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui
Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui, apie 1000 sužeistųjų prie Televizijos
bokšto ir prie Radijo ir televizijos komiteto ir gynusius svarbius objektus, budėjusiems prie
Parlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams, žaliaraiščiams,
sąjūdininkams, žiniasklaidos atstovams, atidavusiems ginklus.
Turbūt niekas pasaulyje nesupras LR Seimo 2021-06-10 priimto įstatymo “Dėl Laisvės gynėjo
statuso TEISĖKŪROS SUBTILYBIŲ kai sovietų nužudyti pasieniečiai gali gauti Laisvės gynėjo
statusą, o sovietų nužudytieji prie Televizijos bokšto negali gauti Laisvės gynėjo statuso.
Daugelis Laisvės gynėjų suprato, kad Seimo valdančioji dauguma (Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdis ir Laisvės partija) yra labai užimti strateginių susitarimų
įgyvendinimu: į Lietuvos abėcėlę įrašyti lenkiškas raides, įteisinti vienalyčių santuokas, įteisinti
psichotropinių ir narkotinių medžiagų vartojimą, nestatyti Laisvės monumento su amžinąja ugnimi
Lukiškių aiktėje Vilniuje, Sausio 13-ąją apkabinėti visus konservatorių herbais-neužmirštuolėmis,
įteisinti samagono gamybą, visokeriopai dergti ir niekinti 1941 m. Birželio Sukilėlius, neminėti
sovietų raudonųjų partizanų 1944 sausio 29-os Kaniūkų žudynių.
Leonas Kerosierius
Parlamento gynėjas, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas