DĖMĖS LIETUVOS KARŪNOJE

DĖMĖS LIETUVOS KARŪNOJE
Vilnius, 2023-06-27
Kai žvaigždės blaškos po visatą,
Riaumuoja žemės branduoliai.
Dieną, naktį pasaulių begalybėj
Mes garbę Lietuvos ginam.
Jūsų Ekscelencijos valstybių vadovai ir Jūsų Antrosios pusės,
Gerbiamieji diplomatai,
Mielieji sveteliai,
Gerbiami žiniasklaidos atstovai,
Jūs prieš atvykdami į Vilnių į aukščiausią pasaulio valstybių stiprybių NATOVilniuje misiją turbūt domėjotės ir daug girdėjote apie Lietuvą.
Istoriniai šaltiniai byloja, kad gilioje senovėje prie Baltijos jūros apsigyvenusios lietuvių gentys išliko iki šių laikų. Tik Lietuvoje ir Latvijoje išliko gyvos BALTŲ KALBOS.
Lietuvos istoriniai tarpsniai

 1. Lietuvos valstybė 1263 metais valdant karaliui
  Mindaugui 200 400
 2. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė valdant
  Vytautui Didžiajam 1392-1430 930 2480
 3. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė po Liublino
  unijos 1569 m 294 1700
 4. 1797 metais Rusijai, Prūsijai ir Austrijai pasidalinus Lietuvos Didžiąją
  Kunigaikštystę ir Lenkiją Lietuva atiteko Rusijos imperijai.
 5. Po Pirmojo Pasaulinio karo žlugus Rusijos, Prūsijos ir Austrijos imperijoms Europoje
  susikūrė eilė tautinių valstybių, o tarp jų ir Lietuva.
 6. Po 120 metų carinės Rusijos priespaudos Lietuva atsikūrė etninėse žemėse
 7. Lietuvos Respublika 1918 m
 8. 1920-1939 Lenkija okupavo ir aneksavo Vilniaus kraštą.
 9. Prasidėjus Antrajam Pasauliniam karui Lietuvai buvo sugrąžintas Vilniaus kraštas
 10. Pagal Molotovo-Ribentropo 1939-08-23 paktą 1940-06-15 Lietuvą okupavo
  SSSR. Per 50 sovietinio genocido metų Lietuva prarado apie 1 mln gyventojų (apie 30
  proc.) ir patyrė žalos maždaug už 800 milijardų JAV dolerių.
 11. 1944-1953 Lietuvoje vyko pasaulyje analogo neturintis partizaninis karas, kurio metu
  žuvo apie 20 tūkst partizanų ir rėmėjų, daugelis buvo nuteisti, įkalinti, išsiųsti į lagerius.
 12. 1972-1989 Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika įveikdama kagebistų barjerus
  viešino sovietų nusikaltimus.
 13. 1998-06-03 susikūrė Sąjūdis, kuris pakėlė Lietuvą išsivaduojamai kovai iš Sovietų
  sąjungos.
 14. 1990-03-11 buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Demokratinis pasaulis džiūgavo
  Lietuvos žygdarbiu ir sugebėjimu atsiskirti nuo sovietų sąjungos 50 metų vykdžiusios
  Lietuvos genocidą.
 15. Lietuvos Respublika 1990 metai 65,3 3700
 16. Lietuvos Respublika 2023 metai 65,3 2863

1990-05-31 Moldova pirmoji pasaulyje pripažino Lietuvos Nepriklausomybę.Nuoširdžiai dėkojome Moldovos žmonėms.
1991 metų sausio mėnesyje sovietų kariniai daliniai užpuldinėjo svarbius valstybinius objektus.
1991 m sausio 10 d SSSR prezidentas M. Gorbačiovas ultimatyviai pareikalavo Lietuvoje atkurti sovietų režimą.
Lietuvoje buvo dislokuota apie 35 tūkst. sovietų kariškių. Tai sudarė apie 295 atskirus kovinius dalinius (motošaulių, artilerijos, tankų, raketų, torpedų, naikintuvų- bombonešių, sraigtasparnių, nepilotuojamų skraidymo aparatų, pakrančių apsaugos ir kt.) bei juos aptarnaujančius junginiuis. Paminėtina, kad tarp jų buvo apie 6000 desantininkų.
SSRS karo vadovybė specialioms užduotims vykdyti į Lietuvą atsiuntė KGB specialios paskirties grupę Alfa ir Pskovo 76-osios oro desanto divizijos 234 pulko kareivius.
PRISIMINKIME, kai 1991 metų sausio 13-tąją sovietinė kariuomenė puolė Televizijos bokštą ir Radijo ir televizijos komiteto pastatą, žudė ir žalojo žmones.
PATYRĘ DAUG AUKŲ IR NUOSTOLIŲ MES NUGALĖJOME.
UŽJAUSDAMI AUKAS ir didžiuodamiesi Lietuvos gynėjų patriotiškumu ir didvyriškumu pasukome demokratinio pasaulio keliu.
1991-02-11 Lietuvos Nepriklausomyubę pripažino Islandija, Danija 1991-02-28, Slovėnija 1991-05-16, Rusija 1991-07-29 ir kitos valstybės.
Po to kai Sąjūdis pakvietė Lietuvą atkurti Nepriklausomybę. Po to kai 1990-03-11 Lietuva tapo Nepriklausoma valstybe pasaulyje buvo kalbama, kad Lietuva sugriovė sovietinę imperiją. Po to kai 1991-01-13 Lietuva patyrusi daug aukų apsigynė nuo sovietinių agresorių, pasaulio akys dar labiau nukrypo į Lietuvą. Pasaulio valstybės sveikino Lietuvą. Pasaulio sveikinimai ir palinkėjimai tarytum brangakmeniai žėri Lietuvos karūnoje ir su kiekvienu Lietuvos žygdarbiu didėja brangakmenių spiečius karūnoje.
ŽINODAMI, kad Rusijos karinės pajėgos 2014 m pradėjo karą prieš Ukrainą ir nuo
2022-02-24 tęsia šį karą TODĖL PRIVALOME BŪTI PASIRENGĘ IR VISAIS ĮMANOMAIS BŪDAIS PRIVALOME PADĖTI UKRAINAI.
Pagal LR Seimo 2021-06-10 dieną priimtą įstatymą Laisvės gynėjo statusas bus suteikiamas: kariams savanoriams, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnams, Valstybės saugumo departamento pareigūnams, Muitinės departamento pareigūnams, policijos pareigūnams, šauliams – tai yra buvusiems statutiniams pareigūnams. STATUSAS NEBUS SUTEIKIAMAS sovietų nužudytiems prie Televizijos bokšto Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui
Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui ir TŪKSTANČIUI sužeistųjų prie  Televizijos bokšto ir prie Radijo ir televizijos komiteto, gynusiems svarbiausius objektus, budėjusiems prie Parlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams, žaliaraiščiams, sąjūdininkams, atidavusiems ginklus žiniasklaidos atstovams.
Tik Televizijos bokšto gintis ir aukos LĖMĖ pergalę prieš sovietinę kariuomenę, nes tada pasaulis sužinojęs apie žudynes atėjo į pagalbą. O dabartiniai valdininkai ir politikai atsisako DIDŽIAVYRIAMS suteikti Laisvės gynėjo statusą.

Po Nepriklausomybės atstatymo Lietuva prarado apie 1 milijoną gyventojų. Susidaro įspūdis, kad Seimas ir Vyriausybė tapo tarptautine darbo birža lietuvių perkėlimui į kitas valstybes.
25 proc žmonių gyvena žemiau skurdo ribos.
Kelia susirūpinimą, kad 2021 metais minint Lietuvos netekčių AŠTUONIASDEŠIMTMETĮ Lietuvą valdantieji ir politikai ignoravo valstybiniu mastu paminėti 1941 m BIRŽELIO SIKILIMO 80-ties metų minėjimo jubiliejų, kai sukilėliai išlaisvino Lietuvą nuo sovietų, žuvo apie 2 000 sukilėlių. Valdantieji ir politikai ignoravo pagerbti SUKILĖLIUS – jie yra sukėlę politinį maištą prieš sukilėlius.
Lietuvos vadovai ir politikai Valstybės mastu nepagerbia KANIŪKŲ kaimo ŽUDYNIŲ AUKAS, kai 1944-01-29 apie 150 sovietinių raudonųjų partizanų užpuolė ir sudegino Kaniūkų  kaimą  – sudegino, sušaudė  ir  sužeidė daug žmonių. Tame kaime aukoms atminti Lenkija pasirūpino pastatyti kryžių, o Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2017 m.  Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanojo
skerdynių dalyvę Fanią Brancovskają (Fania Jocheles), nė vienas nusikaltėlis iki šiol nėra patrauktas atsakomybėn.
Lietuvos valdininkai ir politikai moka milžiniškus pinigus žemdirbiams, kad nedirbtų žemės, neaugintų derliaus kai pasaulyje milijonai badauja. LIETUVA BENT PUSĘ MAISTO PRODUKTŲ ĮSIVEŽA IŠ KITŲ VALSTYBIŲ, kai prieškaryje Lietuva tiekė kitoms valstybėms daug grūdų, mėsos, pieno produktų.
Prieš Antrąjį Pasaulinį karą žemdirbių valstybė Lietuva buvo sukaupusi apie 9,3 tonas aukso luitų ir juos laikė užsienio bankuose. Dabar Lietuva pasaulio bankams SKOLINGA apie 25 milijardus eurų.
Mokytojų, policininkų, gaisrininkų, transportininkų, žemdirbių streikai ne vieną kartą sudrebino valdančiuosius ir politikus.
Dėl Lietuvos Seimo iniciatyvos leisti pardavinėti žemę užsieniečiams sukilo didelė dalis Lietuvos gyventojų ir organizavo pasipriešinimus. Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis su Sąjūdžio pirmininku V. Žiliumi ir Sąjūdžio tarybos pirmininku A. Tučkumi pašalino iš Lietuvos Sąjūdžio tarybos garbės nario Vyčio Kryžiaus ordino kavalierių monsinjorą Alfonsą Svarinską 22 metus kalėjusį sovietiniuose lageriuose, kurį iš sovietinės vergovės išlaisvino JAV Prezidentas Ronaldas Reiganas. Taip pat didelių
nemalonių susilaukė tarybos nariai akademikas Eugenijus Jovaiša, profesorius Vladas Vilimas, Rytas Kupčinskas, Nijolė Balčiūnienė, daktaras Tomas Baranauskas ir kiti.
ŽINOTINA, kad Lietuvos didieji kunigaikščiai nesiėmė iniciatyvų atidavinėti žemių svetimšaliams ir Lietuvos Statutas tai draudė.
UŽ TEISYBĖS SAKYMĄ 2021 sausyje Seimo valdančiosios daugumos iniciatyva iš Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko pareigų buvo pašalintas profesorius Valdas Rakutis, o 2021 balandyje iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus pareigų buvo pašalintas profesorius Adas Jakubauskas.
2020-12-11 Seimas priėmė nutarimą UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ. Tuo tarpu viso pasaulio valstybės skatina ir remia verslinę žuvininkystę. Šis nutarimas priimtas siekiant rinkimuose iš žvejų mėgėjų gauti daugiau balsų negu iš žvejų verslininkų.
ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad Seimas iki šiol nėra priėmęs jokio nutarimo draudžiantĮ alkoholizmą, psichotropines ir narkotines medžiagas, vagystes, korupciją, prostituciją, žudynes. Seimas drausdamas verslinę žvejybą pasitarnauja Rusijai, nes bendruose vandens telkiniuose daugiau žuvų galės sugauti Rusijos žvejai.
Seimas pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktus tyrimus tarp svarbiausių ir atsakingiausių Lietuvos institucijų pagal korupcijos lygį yra trečioje vietoje.
Lietuvos Seimas ir Vyriausybė žmonių vertinimu yra paskutinėje vietoje.
Žmonių nekenčiamiausia institucija yra Seimas Seimo dauguma propaguoja alkoholizmą, psichotropines ir narkotines medžiagas.
Lietuva pagal GIRTUOKLYSTĘ ir SAVIŽUDYBES PASAULYJE PIRMAUJA, dabartinis Seimas leido Seime prekiauti alkoholiu kas anksčiau buvo uždrausta.
Gal svečiai pasidomės kur dingo, ar dar gyva yra DEIMANTĖ Kedytė, kurią šaukiančią pagalbos iš Klonio gatvės senelių ir globėjos atėmė šturmo metu 240 policininkų.
PRISIMINKIME, kai Seimo Pirmininku buvo V. Landsbergis 1998-12-31 d. Gedimino Vagnoriaus vyriausybė perdavė privačiam verslininkui sąjūdininkų nugriautas 42 komunizmo vadų ir jų parankinių skulptūras. Lietuva yra vienintelė pasaulio valstybė, kur saugomi ir propaguojami tautos budelių ir jų parankinių paminklai. Viso pasaulio komunistai dėkingi Lietuvos valdantiesiems už komunizmo muziejų po atviru dangumi ir ypatingai V. Landsbergiui ir G. Vagnoriui. PAMINKLAI STATOMI KARŽYGIAMS, DIDŽIAVYRIAMS IR NUSIPELNIUSIEMS VALSTYBEI. Komunizmo vadų ir kolaborantų paminklų ekspopzicija Grūte yra uždelsto veikimo bomba. Tai akmuo ant SĄJŪDŽIO LIETUVOS kaklo. Tai Lietuvos žmonių paniekinimas.
PRISIMINKIME, kad valdant Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatoriams 1999-02-11 Seimo Pirmininkas V. Landsbergis pasirašė nutarimą, kad Lukiškių aikštė Vilniuje būtų pagrindine reprezentacine Lietuvos aikšte su Laisvės kovų memorialiniais akcentais. Praėjo 23 metai – vėl valdo TS-LKDP, o dėl LAISVĖS KOVŲ MEMORIALO visuomenė daug metų kovoja su Lietuvą ir Vilnių valdančiaisiais.
PARADOKSAS – kaip aukščiau parašyta valdant dešiniesiems 1999 buvo priimti sprendimai Vilniuje Lukiškių aikštėje įkurti Laisvės kovų MONUMENTĄ, o 1998 Grūte įkurti komunizmo vadų paminklų ekspoziciją.

PASTEBĖTINA, kad Grūtui įsteigti ir metų nereikėjo, o dėl Lukiškių aikštės tebevyksta visuomenės nuožmi kova prieš valdančiuosius. Valdantieji visiškai nereaguoja į protestus. Ar reikalingi komentarai?
SUSIDARO NUOMONĖ, kad Lietuvą valdę ir valdantys labai gerbia ir puoselėja komunizmo vadų ir jų parankinių „ŽYGDARBIUS“ išnaikinusius apie 1 milijoną Lietuvos gyventojų ir padariusių žalos maždaug už 800 milijardų JAV dolerių.
2020 metais kai Vilnių valdė Laisvės ir konservatorių partijos Lukiškių aikštė privežus smėlio buvo paversta pliažu.

Pagal TS-LKD partijos vadovų A. Kubiliaus ir G. Landsbergio INICIATYVAS Seimas į lietuvišką raidyną įteisino 3 lenkiškas raides ir dar RENGIAMASI ĮMONTUOTI į raidyną virš 100 įvairiausių ženklų.
Už valdiškus pinigus M. Ivaškevičius išleido knygą „Žali“ už kurią jam buvo suteikta Nacionalinė kultūros ir meno 2018 metų premija. Knygoje jis niekina ir dergia partizaninį judėjimą, partizanus ir Maskvoje sušaudytą partizanų vadą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininką, Lietuvos Prezidentą generolą Joną Žemaitį – Vytautą. Jo negynė nei Prezidentūra, nei Seimo ir Vyriausybės vadovybės, nei politikai. Tik Laisvės kovotojai ir sąjūdininkai tebegina Joną Žemaitį – Vytautą.
Buvęs ministras pirmininkas A. Kubilius iš Lietuvos partizano Albino Kentros atėmė „Miško brolių“ muziejų.
Užsienio reikalų ministras G. Landsbergis pareikalavo pašalinti iš Ukmergės parko partizano pulkininko Juozo Kasperavičiaus paminklą.
O SIURBĖLĖS, NIEKŠAI … !!!
. Tokios dėmės Lietuvos karūnoje virsta kraujosruvomis ir daugybę žmonių varo į neviltį.
Tokiais kliūčių ruožais žmonės eina į Prezidento skaelbiamą GEROVĖS VALSTYBĘ
Gal ir pasikartodamas priminiau kai kuriuos Lietuvos skaudulius, grėsmes ir nelaimes.
Ypatinga žvaigžde Lietuvos karūnoje žėrės 2023 metų liepos 11-12 dienomis Vilniuje vyksiantis NATO viršūnių susitikimas.
Tad laimės ir svekatos, dorovės ir Aukščiausiojo palaimos mums visiems.
Kas pastatys barikadas ir kokios tvirtos jos bus prieš politinį veidmainiavimą, ekonomines grėsmes, girtavimą, korupciją, prostituciją, bedarbystę, narkomaniją, juodają rinką, vokelius, vagystes, sukčiavimą, žmonių emigraciją, žudynes, globalizaciją, nepagarbą žmogui, istorijai, gimtajai kalbai ir Bažnyčiai, teisinį nihilizmą, netikusį valdymą ir valdančiųjų sustabarėjimą?
Leonas Kerosierius
Parlamento gynėjas
Tel. 8674 38465 el. p. leonaslabora@gmail.com