Monthly Archives: lapkričio 2020

NGS valdybos narių dėmesiui!


Kadangi kinietiškas gripas neaplenkė kai kurių NGS valdybos narių ir nebuvo pateikti sekretoriatui ar valdybos pirmininkui skyrių 2020 – 2021 m. veiklos planai, negalėjo vykdyti veiklos įstatų rengimo grupė ( be to nepradėjo veiklos ir LRS komitetai), todėl vertindamas šias aplinkybes nusprendžiu atidėti planuotą NGS valdybos lapkričio 27 d. nuotolinį susirinkimą iki atskiro mano sprendimo.
Kviečiu skyrių vadovus ir darbo grupes tęsti numatytą veiklą įgyvendinant NGS valdybos paskutinius nutarimus. Raginu atsiųsti veiklos planus el. paštu word formatu.
Primenu skyrių vadovams būtinybę sumokėti sąjungai nario mokestį iki šių metų pabaigos.

Su geriausiais linkėjimais sveikatai

Arnoldas Kulikauskis

NGS valdybos pirmininkas

Teismas nusprendė: Vilniaus m. tarybos sprendimas
suteikti bevardei gatvei L. Kačinskio vardą yra neteisėtas

2020-11-19

2018-03-06 „Vilnijos“ draugija, „Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga“, „Lietuvos pensininkų
sąjūdis“, Leonas Kerosierius ir Eglė Mirončikienė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydami
panaikinti 2018-02-07 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1348 Dėl Lecho
Kačynskio vardo suteikimo gatvei ir jos ribų. Taip pat prašė kreiptis į Lietuvos Respublikos
Konstitucinį Teismą dėl Lenko kortos atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai vertinimo.
Pareiškėjų vertinimu,gatvės pavadinimas L. Kačinskio vardu kursto tautinę nesantaiką, nes jo
vardas siejamas su LLRA-KŠS, kurios viena iš pagrindinių veiklos sričių yra Lietuvos Respublikos
valstybinės kalbos statuso menkinimas, Lietuvos asmenvardžių, vietovardžių, viešųjų užrašų
nevalstybine kalba, dvikalbystės Vilniaus apskrityje įteisinimas, lietuvių istorinės atminties
niekinimas. Partijos lyderiai šmeižia Lietuvą, jos vadovus, atvirai demonstruoja lojalumą kitai
valstybei bei priešina Lietuvos piliečius tautiniu ir kalbiniu pagrindu.
Pareiškėjai nurodė, kad L. Kačinskis Lietuvoje yra žinomas kaip Lietuvai nenaudingos Lenkų
kortos iniciatorius. Tai yra vienašališkas ir nediskretiškas Lenkijos veiksmas. Lietuvos interesų
požiūriu, tokie veiksmai laikytini tam tikro nelojalumo valstybei išraiška. Lenko korta vertintina
kaip įsipareigojimas užsienio valstybei ir galimai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
L. Kačinskis buvo nuoseklus J. Pilsudskio idėjų tęsėjas, rėmė Lietuvoje veikiančias
organizacijas, kurios rūpinasi šio lietuvių tautos priešo atminimo įamžinimu, stato paminklus
lietuvius žudžiusios Armijos Krajovos kariams, švenčia Vilniaus užgrobimo metines.
Be to, miesto tarybos sprendimas priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Iš viešai pateiktos informacijos
žinoma, kad 2008 m. pats L. Kačinskis įteikė lenko kortas per 70 asmenų, tarp jų ir LLRA-KŠS
vadovui V. Tomaševskiui bei kitiems šios partijos nariams, kurie aktyviai proteguoja L. Kačinskio
vardo įamžinimą. Lenko korta suteikia jo turėtojui daug politinių, socialinių, ekonominių ir
kultūrinių teisių, todėl Vilniaus miesto tarybos nariai, priklausantys LLRA-KŠS frakcijai, taip pat
turintys Lenko kortą, nuo balsavimo šiuo klausimu privalėjo nusišalinti.

Sprendimas dėl L. Kačinskio gatvės priimtas, pažeidžiant Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento reikalavimus. Jis
buvo priimtas skubos tvarka, nepasitarus su visuomene, vietos bendruomenėmis, neatsižvelgus į
Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos viešą raginimą neskubėti
įamžinti L. Kačinskio atminimo.
2018-10-19 Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjų skundą atmetė ir nusprendė,
kad pareiškėjai neturi teisės skųsti Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimo, nes neturi
materialinio suinteresuotumo, o ginti viešojo intereso neturi teisės.
Tačiau „Vilnijos“ draugija, „Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga“, „Lietuvos pensininkų sąjūdis“,
Leonas Kerosierius ir Eglė Mirončikienė apskundė tokį sprendimą ir 2020-05-20 Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį grąžinti bylą nagrinėti iš naujo. Teismas nurodė,
kad tautiniai, patriotiniai jausmai ir draudimas kurstyti nesantaiką yra Konstitucijos
saugomos vertybės, todėl teismas privalėjo ištirti, ar gatvės pavadinimas L. Kačinskio vardu
pažeidė šias vertybes ir įstatymų saugomą interesą.
2020-11-19, po beveik 3 metų bylinėjimosiVilniaus apygardos administracinis teismas iš naujo
išnagrinėjo „Vilnijos“ draugijos, „Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos“, Lietuvos pensininkų
sąjūdžio, Leonao Kerosieriaus ir Eglės Mirončikienė skundąir jį patenkino visiškai.

Teismas Lietuvos Respublikos vardu panaikino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2018-02-07 sprendimą „Nr.1-1348 dėl „Dėl Lecho Kačynskio vardo suteikimo gatvei ir jos ribų“.

Eglė Mirončikienė
Leonas Kerosierius

Lietuvos Respublikos Seimas, Baltijos asamblėjos salė

2020 m. rugsėjo 29 d. antradienis,

NGS VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Susirinkimą veda valdybos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis.

Protokolą rašo Leonas Kerosierius ir Sigitas Žilius

PASTABA: protokolą iš pradžių rašo Leonas Kerosierius.

Dalyvauja: 16 narių iš 17 valdybos narių. Neatvyko: G. Juškevičius,

Nuotoliniu būdu dalyvauja Vladas Turčinavičius, Albinas Klimas.

Vitas Antanas Kelevišius: siūlau patvirtinti pirmininką Arnoldą Kulikauskį laikinai eiti pareigas iki nebus registruoti nauji įstatai Registrų centre.

Arnoldas Kulikauskis: Kviečiu balsuoti – patvirtinti pirmininką Arnoldą Kulikauskį laikinai eiti pareigas iki nebus registruoti nauji įstatai Registrų centre – kas už tai?

Valdyba balsavo:13- už; 3 – susilaikė.

PASTABA: protokolą toliau rašo Sigitas Žilius.

Arnoldas Kulikauskis perskaito darbotvarkę:

  1. Įstatų rengimo grupės suformavimas.
  2. NGS veiklos organizavimas ir darbo grupių suformavimas
  3. Kiti klausimai
  1. Įstatų rengimo grupės suformavimas.

Arnoldas Kulikauskis: prašom siūlyti narius į darbo grupę.

Pasiūlyti: Zigfridas Jankauskas, Eduardas Šablinskas, Valdas Turčinavičius, Albinas Klimas, Albertas Vitartas.

Zigfridas Jankauskas atsisako dalyvauti įstatų rengimo grupėje.

Arnoldas Kulikauskis:

Įstatų rengimo grupės sudėtis: Eduardas Šablinskas, Valdas Turčinavičius, Albinas Klimas, Albertas Vitartas. Prašom balsuoti – kas už šios sudėties grupę?

Valdyba balsuoja: 12 – už, 1 – prieš, 1 – susilaikė.

Nutarta: įstatų rengimo grupė patvirtinta.

Eduardas Šablinskas: grupė planuoja paruošti įstatų metmenis iki gruodžio 1d.

Pritarta bendru sutarimu.

  • NGS veiklos organizavimas ir darbo grupių suformavimas

Arnoldas Kulikauskis: siūlau išrinkti NGS atsakingą sekretorių ir jam deleguoti NGS atstovavimo, veiklos organizavimo, koordinavimo funkcijas.

Pasiūlytas Gintas Vilkelis.

Gintas Vilkelis: padėkojo už pasiūlytas pareigas ir pasiūlė sustiprinti NGS veiklą sukuriant sekretoriatą iš kelių asmenų.

Pasiūlyti į sekretoritą Sigitas Žilius, Leontina Telksnienė.

Bendru sutarimu pritarta sekretoriato funkcijoms ir sudėčiai.

Arnoldas Kulikauskis: siūlau suformuoti viešųjų ryšių grupę; prašom siūlyti.

Pasiūlyti Sigitas Žilius, Leontina Telksnienė.

Viešųjų ryšių grupės sudėtis patvirtinta vienbalsiai.

Arnoldas Kulikauskis: siūlau sukurti ryšių su kitomis organizacijomis ir renginių organizavimo grupę.

Pasiūlyti: Arūnas Surdokas, Leonas Kerosierius, Rimvydas Mintautas.

Ryšių su kitomis organizacijomis ir renginių organizavimo grupė patvirtinta bendru sutarimu.

Arnoldas Kulikauskis: NGS veiklos didžiulė problema – lėšų trūkumas. Visuotiniame susirinkime buvo pažymėta, kad kai kurie skyriai po keleta metų nemoka nario mokesčio. Tai gyvybiškai svarbus dalykas. Kviečiu Zigfridą Jankauską imtis šios problemos.

Zigfridas Jankauskas: esu užimtas žmogus, todėl atsisakau.

Leonas Kerosierius: aš galiu imtis šios klausimo.

Valdyba vienbalsiai patvirtina Leoną Kerosierių atsakingu už nario mokesčio surinkimą NGS.

  • Kiti klausimai

Sigitas Žilius: siūlau vykdyti NGS valdybos susirinkimus nuotoliu būdu ZOOM ar TEAMS program aplinkoje tokiu būdu užtikrinant žmonių saugumą ir taupesnį lėšų naudojimą.

Lentina Telksnienė: galima pabandyti vykdyti susirinkimą Google aplinkoje.

Pasiūlyta Leontinai Telksnienei parengti programą nuotoliniam susirinkimų rengimui.

Bendru sutarimu pritarta nuotoliniam susirinkimų rengimui.

Nutarta sekantį NGS susirinkimą rengti 2020. Spalio 27.

NGS valdybos protokolą pasirašo:

Pirmininkas Arnoldas Kulikauskis

Sekretorius Leonas Kerosierius

Sekretorius Sigitas Žilius